Category Archives: Aktualności

Kondolencje

Zmarła prof. dr hab. Maria Michalska

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 sierpnia 2020 roku zmarła prof. dr hab. Maria Michalska, kierownik Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1977–1993.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 września 2020 r. o godz.: 14:00 na Starym Cmentarzy przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Pani profesor urodziła się w Krakowie 3 lipca 1923 roku. Do wybuchu II Wojny Światowej uczęszczała do Gimnazjum Polskiego w Gdańsku. Świadectwo dojrzałości uzyskała w czasie wojny uczęszczając na tajne komplety w gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Warszawie. Rozpoczęte w 1942 roku studia chemiczne na tajnych kompletach Politechniki Warszawskiej przerwane zostały wybuchem Powstania Warszawskiego, w którym pani prof. Michalska czynnie uczestniczyła jako żołnierz AK.

Po zakończeniu wojny pani profesor kontynuowała studia chemiczne, początkowo na Politechnice Łódzkiej, a następnie w Uniwersytecie Łódzkim uzyskując w roku 1952 dyplom magistra filozofii w zakresie chemii. W 1958 roku w Uniwersytecie Łódzkiem otrzymała stopień kandydata nauk chemicznych (promotorem pracy była pani prof. dr hab. Zofia Jerzmanowska). Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w zakresie chemii organicznej pani prof. Michalska uzyskała w 1969 roku.

Pani prof. Maria Michalska, jeszcze jako studentka Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęła pracę w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi, w której kontynuowała karierę akademicką zwieńczając ją uzyskaniem tytułu profesora nadzwyczajnego (1982) i stanowiska profesora zwyczajnego (1992).

Jako stypendystka fundacji Rockefellera odbyła staż naukowy w University of Cambridge (Anglia), w laboratorium kierowanym przez laureata nagrody Nobla, prof. Aleksandra Todda (1958-1959), a następnie w University of East Anglia w Norwich w zespole prof. Alana R. Katritzky’ego (1974). Jako Visiting Professor prowadziła wykłady w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. Bochum University (Niemcy), University of Florida (Gainsville, USA), University of Wisconsin (Madison, USA), University of Jerusalem (Israel), Osaka University (Japonia), Max Planck Institut (Getynga, Niemcy).

Pod kierunkiem pani prof. Marii Michalskiej Zakład Chemii Organicznej stał się wiodącą jednostką prowadzącą liczące się w świecie badania w dziedzinie chemii cukrów.

Pani profesor była cenionym wychowawcą wielu pokoleń studentów prowadząc działalność dydaktyczną w zakresie chemii organicznej. Była promotorem w pięciu przewodach doktorskich. Spośród doktorantów pani profesor trzy osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego.

Otrzymała nagrody Ministra Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk i Rektora AM w Łodzi. Za swoją działalność zawodową i społeczną została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 50-lecia Akademii Medycznej w Łodzi.

W 2003 roku na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum dedykowane pani prof. Marii Michalskiej, zaś w roku 2008 na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Łódzkiego miało miejsce odnowienie doktoratu pani profesor.

Społeczność uniwersytecka przekazuje na ręce Bliskich i Przyjaciół Zmarłej Pani Profesor wyrazy współczucia.

Kondolencje

Z przykrością informujemy, że 27 sierpnia 2020 r. zmarła Prof. dr hab. n. farm. Barbara Kotełko, farmaceutka, w latach 1982–1999 Kierownik Zakładu Syntezy i Technologii Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej , wychowawca i nauczyciel akademicki.

Głęboko poruszeni przesyłamy Rodzinie i Bliskim wyrazy serdecznego współczucia.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 07 września 2020r. o godz. 11:00 w Kościele św. Antoniego przy ul. Antoniego 40 w Łodzi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 września 2020 r. o godz. 11:15 na cmentarzu Wojskowym w Warszawie.

   

 Wspomnienie

Prof. Barbara Kotełko urodziła się 31 stycznia 1927 r. w Drożęcinie (powiat Łomża). W czasie okupacji ukończyła Szkołę Chemiczną w Lublinie i uzyskała małą maturę. Tytuł zawodowy magistra farmacji otrzymała w 1951 r. na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Łodzi. Doktorem nauk farmaceutycznych została w 1960 r., a doktorem habilitowanym – w 1967 r.

Od 1950 r. do końca swego życia zawodowego związana była z Katedrą i Zakładem Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie pełniła kolejno funkcje asystenta, adiunkta, docenta, od 1977 r. – profesora nadzwyczajnego, a w latach 1989-1999 – profesora zwyczajnego.

Pani Profesor jest współautorką kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych, 26 patentów i zgłoszeń patentowych, obejmujących metody syntezy nowych związków chemicznych. W swoim dorobku ma także kilka świadectw racjonalizatorskich oraz autorstwo skryptów dla studentów. Za swoją działalność naukową była wielokrotnie wyróżniona nagrodami Rektora i Ministra Zdrowia.

W czasie swojej pięćdziesięcioletniej pracy dydaktycznej prowadziła ćwiczenia i wykłady z syntezy i technologii środków leczniczych. Była promotorem ponad 100 prac magisterskich, czterech doktorskich, opiekunem pięciu rozpraw habilitacyjnych. Wielokrotnie była recenzentem w przewodach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o tytuł profesora. Pani Profesor była także promotorem doktoratu honoris causa, przyznanego przez Akademią Medyczną w Łodzi dla Profesora Waltera Rieda z Uniwersytetu we Frankfurcie.

Wiele osób zawdzięcza pani Profesor swoje osiągnięcia i sukcesy.

Przez dwie kadencje była członkiem Senatu AM, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej i Wydziałowej Komisji ds. Reformy Studiów Farmaceutycznych, przewodniczącą Komisji Rektorskiej ds. Inwestycji i Budżetu.

Poza pracą na Uczelni, kierowała także innymi zespołami badawczymi, m.in. w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie (1976-1985) oraz Instytucie Przemysłu Farmaceutycznego w Warszawie (1976-1980). Przez wiele lat współpracowała z Instytutem Farmakologii PAN w Warszawie.

Pani Profesor była członkiem Komitetu Terapii Doświadczalnej PAN (1971-1986), Komisji Leku Syntetycznego PAN (1981-2000) oraz Komisji Farmaceutycznej KBN. Działała na rzecz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Za zawodową i społeczną działalność została odznaczona między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia PolskiZłotym Krzyżem Zasługi. Wyróżniona była tytułem  Zasłużony Nauczyciel, medalami: Brązowym, SrebrnymZłotym za Zasługi dla Obronności Kraju oraz odznakami za Wzorową Pracę w Służbie ZdrowiaZa Zasługi dla miast ŁodziPiotrkowa.

Pani Profesor pozostanie w naszej pamięci jako wzór Człowieka o ogromnej kulturze i wielkim sercu, zaangażowanego w sprawy naszej społeczności. Taką Ją zapamiętamy. Odejście Pani Profesor napawa nas smutkiem i żalem.

Chwalimy się :)

Z dumą i radością informujemy, że w Rankingu Kierunków Medycznych i o Zdrowiu 2020, będącym częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 sporządzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, kierunek Kosmetologia, prowadzony na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uplasował się na czołowym – 3. miejscu.

Ranking ten klasyfikuje najpopularniejsze kierunki, prowadzone na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Zestawienie obejmuje 70 kierunków w dziewięciu dyscyplinach nauki: medyczne i o zdrowiu, humanistyczne, teologiczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, blok nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (ranking nie obejmuje uczelni artystycznych).

Źródło: http://ranking.perspektywy.pl/2020/

Oferta pracy

OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska:

Doktorant  (PhD Student)

Dziedzina:

Biologia medyczna

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium):

Umowa o pracę na 0,7 etatu

Liczba ofert pracy:

1

Kwota wynagrodzenia/stypendium („X0 000 PLN pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota wynagrodzenia netto to X 000 PLN”):

Miesięczne wynagrodzenie brutto wraz z dodatkiem stażowym:

Brutto 3 960,00 PLN + benefit w postaci 13-tego wynagrodzenia. (Przybliżone miesięczne wynagrodzenie netto:

2879,54 PLN)

Data rozpoczęcia pracy:

30.09.2020

Okres zatrudnienia:

34 miesiące

Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto):

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii

Kierownik/kierowniczka projektu:

Prof. Wojciech Młynarski

Tytuł projektu:

Fix Neutropenia (FIXNET): focusing on neutrophil proteases defects which serve as novel diagnostic and therapeutic options

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-Net Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:

Neutrofile (NG) stanowią najliczniejszą populację krwinek białych. Zaburzenia NG często wiążą się z nierealizowaniem szczepień ochronnych i/lub z wysokim ryzykiem infekcji zagrażających życiu (w Polsce ok. 3000 dzieci rocznie). W NG znajdują się wyspecjalizowane ziarnistości, w których skład wchodzi wiele białek, m.in. specyficzne neutrofilowe proteazy serynowe (NSP). Mutacje genów NSP często prowadzą do defektów neutrofili. NSP są zatem niezbędne do dojrzewania i funkcjonowania NG. Głównym celem niniejszego projektu jest połączenie danych klinicznych i genetycznych z danymi dotyczącymi biologii NSP z wykorzystaniem wysoce selektywnych znaczników chemicznych, służących do identyfikacji roli tych NSP w zaburzeniach funkcjonowania NG. Starania trzech ośrodków akademickich (konsorcjum FIXNET) przyczynią się do osiągnięcia powyższego celu projektu. Umożliwi to opracowanie unikalnych w skali światowej metod diagnostycznych i terapeutycznych chorób związanych z dysfunkcją NG

Zadania badawcze:

Izolacja DNA i RNA z materiału od pacjentów

Wykonywanie sekwencjonowania NGS, RNA seq

Potwierdzanie znalezionych zmian metoda sekwencjonowania Sangera i qPCR

Analiza danych wielkoskalowych

Analiza bioinformatyczna uzyskanych wyników

Pisanie publikacji i przygotowywanie doniesień konferencyjnych

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

1.      Doktorant (uczestnik Szkoły Doktorskiej )

2.      Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym

3.      Znajomość podstawowych techniki biologii molekularnej

4.      Doświadczenie w pracy z DNA i RNA

5.      Mile widziana znajomość/ wiedza na temat sekwencjonowania NGS (DNA  i RNA)

6.      Odpowiedzialność i sumienność

7.      Gotowości do ciągłego doskonalenia umiejętności, podnoszenia kwalifikacji

Lista wymaganych dokumentów:

 

1.      CV wraz z wykazem publikacji, max. 3 strony A4.

2.      Dodatkowo załączniki umożliwiających ocenę najważniejszych osiągnięć naukowych i/lub wdrożeniowych z 3 lat  (pełne teksty publikacji, pełne teksty patentów, opisy wdrożeń),

 

Oferujemy:

Bardzo ciekawa tematykę badawczą

Możliwość samodzielnego rozwoju w prężnie działającym zespole naukowców o zasięgu międzynarodowym

Dodatkowe informacje o rekrutacji (np. adres strony www):

Rekrutacja będzie dwuetapowa:

1.      Wysłanie zgłoszeń

2.      Rozmowa z wybranymi kandydatami

W terminie do 7 dni od otrzymania informacji zwrotnej od komisji rekrutacyjnej, uczestnicy procesu rekrutacji mają prawo składać odwołanie. W odpowiedzi na odwołanie, zostanie powołana komisja odwoławcza, której opinia jest niezbędna przy akceptacji protokołów z rekrutacji przez FNP.

Link do strony Euraxess (dotyczy ogłoszeń na stanowiska doktorantów i młodych doktorów):

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):

wojciech.mlynarski@umed.lodz.pl

katarzyna.babol-pokora@umed.lodz.pl

karolina.zwierzchowska@umed.lodz.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:

15 lipca  2020

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści ogłoszeń rekrutacyjnych klauzuli z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Instytucję prowadzącą rekrutacje.

E-obiegówka dla Studenta

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy elektroniczną kartę potwierdzeń (e-obiegówkę) dla studentów wszystkich kierunków studiów.

Jeśli kończysz studia/przenosisz się na inną uczelnię/rezygnujesz ze studiów lub zostałeś skreślony z listy studentów możesz rozliczyć się z Uczelnią on-line, za pomocą e-obiegówki.

Jak złożyć e-obiegówkę?

  • Zaloguj się na swoje konto w WU;
  • Uruchom kafelek „e-obiegówka”;
  • Weź udział w monitorowaniu kariery absolwentów i wyraź zgodę na udział w ankietach ewaluacji;
  • Uruchom e-obiegówkę (bądź cierpliwy, zapisywanie wniosku trwa chwilkę).

Twój wniosek zostanie automatycznie przesłany do Dziekanatu, Biblioteki UM, Biblioteki UŁ, Działu Finansowego i Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

UWAGA Studenci kierunków: Analityka Medyczna, Elektroradiologia, Farmacja, Lekarsko-Dentystyczny i Techniki Dentystyczne po uruchomieniu e-obiegówki znajdą na swoim koncie plik PDF z listą zakładów do osobistego rozliczenia się z nimi (listę stanowią zakłady, które nie biorą udziału w elektronicznym obiegu). Uzupełnioną kartę potwierdzeń z zakładami należy dostarczyć do Dziekanatu. O sposobie rozliczenia i przekazania papierowej karty potwierdzeń poinformuje Cię Twój Dziekanat.

  • Dzięki stale aktualizowanemu statusowi wniosku możesz monitorować przebieg procesu.
  • W przypadku odrzucenia wniosku, status zostanie zmieniony na „odrzucony” i pojawi się komentarz informujący o przyczynie. Taką samą informację otrzymasz na Twój adres @ w domenie stud.umed.lodz.pl
  • Ureguluj swoje zobowiązania podane w komentarzu i potwierdź je przyciskiem „rozliczony”.

Po zaakceptowaniu e-obiegówki przez wszystkie jednostki otrzymasz informację na adres e-mailowy o potwierdzeniu rozliczenia zobowiązań wobec Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

I już koniec procesu…

Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne” w ramach „Młodzi w Łodzi”

Rusza rekrutacja w największym łódzkim programie stażowym

Choć aktualna sytuacja gospodarcza w kraju jest trudna, wszyscy działamy na zwolnionych obrotach i dotyka to również przedsiębiorców, to jak się okazuje, łódzcy pracodawcy mobilizują siły i optymistycznie patrzą w przyszłość, otwierając swoje drzwi dla młodych łódzkich studentów i absolwentów. Dowodem na ten stan rzeczy jest fakt, że rozpoczyna się właśnie rekrutacja do X już edycji projektu „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne” organizowanego w ramach programu „Młodzi w Łodzi”, odpowiadając na potrzeby zarówno biznesu, jak i młodych ludzi, poszukujących doświadczenia zawodowego i stawiających pierwsze kroki na rynku pracy.

Zapraszamy wszystkich łódzkich studentów i absolwentów do aplikowania na płatne staże, oferta jest bogata, bo 60 najlepszych łódzkich pracodawców oczekuje na przyjęcie ponad 300 stażystów. Wszystkie staże w projekcie są płatne od minimum 2600 zł brutto do nawet 5000 zł brutto na miesiąc. Wśród partnerów tegorocznej edycji programu znalazły się firmy z branż: BPO/SSC, IT, R&D, farmaceutycznej, drogeryjnej, biotechnologicznej, produkcyjnej, automotive, logistycznej, budowlanej, elektrycznej, finansowej, księgowej, administracyjnej, edukacyjnej czy marketingowej. Staże pozwalają zapoznać się studentom z realnymi wyzwaniami, jakie stawia przed nimi biznes, a także umożliwiają zdobyć zatrudnienie. Nasze doświadczenie pokazuje, że większość firm współpracujących z nami nawiązuję z wybranymi osobami dalszą współpracę po zakończonym stażu. Przez 10-letni okres trwania projektu łódzcy pracodawcy zatrudnili blisko 1400 łódzkich studentów i absolwentów.

Rekrutacja kandydatów na staże potrwa od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r. na stronie www.praktyki.lodz.pl. A więc zaloguj się na stronie, wybierz ofertę dla siebie i aplikuj!

Stażyści zostaną wyłonieni pod koniec czerwca, a staże będą odbywać się od lipca do września.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.praktyki.lodz.pl oraz na Facebooku „Młodzi w Łodzi”.

Wolontariusze poszukiwani!

Drodzy Studenci,

Wkraczamy w wyjątkowy, trudny czas. Epidemia nie daje za wygraną, a jej rozwój nabiera tempa. Chorych przybywa każdego dnia. Coraz trudniej sprostać lekarskim obowiązkom. Jeszcze wiele przed nami, ale już teraz lekarze, pielęgniarki, służby wspomagające ich prace wymagają wsparcia. Liczą się każde ręce, by pomóc.

Nie chcemy Was rzucać na pierwszą linię frontu, do kontaktu z chorymi. Potrzebujemy jednak wsparcia dla tych, którzy to robią.  Jesteście przygotowani do podjęcia takich zadań – uzupełniania dokumentacji medycznej, pracy przy dostawach sprzętu, artykułów medycznych, działań właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych, pomocy organizacyjnej. Liczymy na Waszą pomoc. Tak jak my – wybraliście zawód, który determinuje bezwarunkową i bezgraniczną pomoc potrzebującym.  Wiem, że nie muszę Wam tego przypominać i pomożecie. Tę  prośbę kieruję do wszystkich studentów.

Uczelnia i jej szpitale intensywnie przygotowują się do głównej fali zakażeń. Włączyliśmy się intensywnie w działania sztabu kryzysowego, szykując m.in. laboratoria diagnostyczne do wykrywania Covid-19. Szpitale są w najwyższej możliwej gotowości. Ale wiele będzie zależało od ludzi z ochrony zdrowia. Im trzeba pomóc. Także swoją obecnością. W czasach zdalnego nauczania, to prawdziwy egzamin charakteru…

Dzisiaj nie czas na patrzenie wstecz. Bądźmy razem! Wszystkie ręce na pokład!

Rektor
prof. Radzisław Kordek

UWAGA!
Formularze rekrutacyjne wraz ze szczegółami dot. miejsca wolontariatu przesyłamy na Wasze uczelniane maile.

Zmarł prof. Ryszard Wierzbicki

Z przykrością zawiadamiamy, że 28 marca 2020 roku  zmarł prof. Ryszard Wierzbicki, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1993-1999, Kierownik Zakładu Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 1975-2000, wyjątkowy człowiek, ceniony naukowiec, wspaniały nauczyciel akademicki i wychowawca.Głęboko poruszeni przesyłamy na ręce Bliskich i Przyjaciół Zmarłego Profesora wyrazy serdecznego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe i pożegnalna Msza Święta odbędą się w dniu 1 kwietnia w Kościele Rzymskokatolickim Pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej, powiat Ostrów Wielkopolski.

Wspomnienie

Prof. dr hab. n. przyr. Ryszard Wierzbicki urodził się w Chrzanowie powiat Busko-Zdrój. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1965 roku w znanym z tradycji patriotycznych Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jana Kompały i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Po uzyskaniu w roku 1961 dyplomu został asystentem w Katedrze Biochemii UŁ kierowanej przez prof. Antoniego Dmochowskiego. Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biochemii uzyskał w 1968 r.

Po habilitacji w roku 1975 został kierownikiem Zakładu Biochemii na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Łodzi.

Odbył staż naukowy w Wyższym Instytucie Zdrowia w Rzymie (1969-70) oraz kilkumiesięczne staże szkoleniowo-konsultacyjne w Uniwersytecie w Burlington (1979) oraz Centrum Rakowym MD Anderson w Smithville (1991). Tytuł profesora nauk przyrodniczych uzyskał w 1984 r., a w roku 1993 został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Pełnił funkcję wicedyrektora (1978-1988) i dyrektora (1988-1993) Instytutu Badania Środowiska i Bioanalizy, prodziekana (1987-1993) i dziekana (1993-1999) Wydziału Farmaceutycznego, przewodniczącego Zarządu Oddziału Łódzkiego (1977-1980) i członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (1980-86).

Od początku pracy prowadził działalność dydaktyczną w zakresie biochemii dla różnych kierunków studiów. Był współautorem kilku skryptów i podręcznika do zajęć laboratoryjnych z biochemii. Wprowadził do programu nauczania studentów farmacji i medycyny laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego przedmiot „biologia molekularna” i był redaktorem skryptu z tego zakresu.

Przedmiot zainteresowań naukowych Profesora Wierzbickiego stanowiły głównie kwasy nukleinowe i białka chromatynowe, wpływ związków rtęci na proces krzepnięcia krwi, nowotworowe białka jako modulatory procesu hemostazy oraz potencjalne markery nowotworowe. Był kierownikiem wielu projektów centralnie koordynowanych i finansowanych przez KBN. Opublikował jako autor/współautor ponad 150 prac doświadczalnych i przeglądowych, wygłosił szereg wykładów na konferencjach i zjazdach naukowych.

Był promotorem 7 prac doktorskich, troje doktorantów uzyskało tytuł profesora. Pod Jego kierunkiem powstało ponad 160 prac magisterskich.

Otrzymał nagrody Ministra Zdrowia, Rektora oraz wyróżnienia towarzystw naukowych. Za swoją zawodową i społeczną działalność został odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz  medalem „Za Zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.

 

Informacja dla studentów kierunku Farmacja dotycząca 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej

Studenci, którzy zrealizowali program wymaganej praktyki zawodowej (zgodnie z komunikatem MZ https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-mozliwosci-ukonczenia-praktyk-zawodowych-w-aptece-przez-studenta-farmacji ) zobowiązani są dostarczyć kompletną dokumentację niezbędną do zaliczenia stażu oraz wydania dyplomu ukończenia studiów.

Oryginały dokumentów:

– dziennik stażowy, uzupełniony o pieczątki apteki oraz kompletną listą obecności

– potwierdzenie wpłaty za dyplom na swój indywidualny nr konta dostępny w WU, – ankieta dla stażystów dostępna pod adresem http://farmacja.umed.pl/wewnetrzny-system-zapewnienia-jakosci/ >> Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia >> Ankiety różne >> ankieta dla stażystów

– Elektroniczna legitymacja studencka

– wniosek o przesłanie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów tj. dyplomu i suplementu wraz z odpisami drogą pocztową, dostępny na stronie http://farmacja.umed.pl/do-pobrania/

proszę przesłać na adres Dziekanatu, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź z dopiskiem dokumenty-staż , w okresie od 01.04.2020 r.

Brak kompletu dokumentów wyklucza zaliczenie praktyki zawodowej/wydanie dyplomu. W przypadku niekompletnych dokumentów student będzie poproszony o niezwłoczne ich uzupełnienie.