O projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji (145K/18M) studentów kierunków o profilu praktycznym: farmacja, kosmetologia, analityka medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, poprzez realizację we współpracy z pracodawcami wysokiej jakości programów staży krajowych w okresie 01.03.2018-31.12.2019.

Cel główny zostanie osiągnięty przez objęcie wsparciem EFS 181 os(161K,20M).