Informacje

Tytuł projektu

„Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.”

Numer projektu

UDA-POWR.03.01.00-00-S060/17

Okres realizacji projektu

01.03.2018 r. – 31.12.2019 r.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych

1 993 920,54 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji (145K,18M) studentów kierunków o profilu praktycznym: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, poprzez realizację we współpracy z pracodawcami wysokiej jakości programów staży krajowych w okresie 01.03.2018-31.12.2019.

Cel główny zostanie osiągnięty przez objęcie wsparciem EFS 181 os(161K,20M).

 Cele szczegółowe projektu:
-wzmocnienie kompetencji zawodowych, miękkich uczestników,
-wzrost liczby zajęć praktycznych 360h/staż,
-ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy,
-intensyfikacja współpracy z biznesem i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Rezultat projektu

Podniesienie kompetencji i zdobycie umiejętności praktycznych przez studentów Wydziału Farmaceutycznego UM, w odpowiedzi na zapotrzebowanie wysokospecjalistycznych firm. Projekt umożliwia samodzielny wybór miejsca stażowego na podstawie przedstawionego charakteru stanowiska pracy. Nabycie kompetencji miękkich: dojrzałość zawodowa, świadomość kulturowa, pracy w grupie, komunikacja, radzenie ze stresem.

Działania projektu są odpowiedzią na:

– potrzeby: praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności studentów, zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych;

– oczekiwania: zwiększenie konkurencji na rynku pracy, nawiązanie kontaktów z pracodawcami;

– bariery: brak praktycznych umiejętności w stosunku do wiedzy teoretycznej, trudności w pogodzeniu obowiązków akademickich ze stażowymi;

– bariery równościowe: aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, dobór i konstruowanie zadań zapewniających kompleksowe działania zmierzające do wzrostu kompetencji grupy docelowej.

Rezultat długoterminowy

Dalsze prowadzenie staży na Wydziale Farmaceutycznym UM, szkoleń, warsztatów, spotkań ze studentami i wymiana doświadczeń, realizacja wspólnych badań i projektów.

Wartość dodana projektu:

Wzmocnienie współpracy Wydziału Farmaceutycznego z otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez podpisanie umów o współpracy. To pozwoli jednocześnie na uzyskanie informacji zwrotnej od pracodawców odnośnie efektów kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym. Transfer rozwoju na inne Wydziały UM.