Informacje dla powtarzających przedmioty

POWTARZANIE ROKU i UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH NIEOBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW

Opłaty za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce Uniwersytet pobiera od studenta, który:

– powtarza zajęcia, których nie zaliczył, uzyskując tym samym niezadawalający wynik w nauce

po wznowieniu studiów powtarza zajęcia niezaliczone przed skreśleniem z listy studentów lub złożeniem rezygnacji ze studiów.

Opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów wnosi student uczestniczący, poza zajęciami związanymi z tokiem studiów, w zajęciach dodatkowych w celu rozwijania zainteresowań lub pogłębiania wiedzy, lub w celu uzupełnienie efektów kształcenia niezbędnych do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku.

Opłaty za uzupełniania różnic programowych, powstałych w związku z:

– przeniesieniem z innej uczelni, wydziału, kierunku lub formy studiów,

– wznowieniem studiów

– powtarzaniem semestru lub roku studiów

wnoszone są przez studenta odbywającego studia na zasadach odpłatności i wyliczane na zasadach określonych dla powtarzanie zajęć. Opłaty te są wnoszone przez studenta jednorazowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o wysokości opłat.

 

ZASADY WYLICZANIA POWTARZANIA ROKU

Opłaty za usługi edukacyjne:

powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce;

– uczestniczenie w zajęciach nieobjętych planem studiów

– wyliczane są jako iloraz opłaty rocznej za studia[1] lub rocznego kosztu kształcenia na studiach stacjonarnych, określonych w zarządzeniu Rektora dla cyklu kształcenia[2] na podjętym przez studenta kierunku studiów, oraz liczby punków ECTS przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia powtarzane lub na którym realizowane są zajęcia nieobjęte planem studiów, pomnożony przez liczbę ECTS określoną odpowiednio dla zajęć powtarzanych lub zajęć nieobjętych planem studiów

Do wyliczania stosuje się następujący wzór:

A / B x C = D  gdzie:

A – opłata roczna za studia lub roczny koszt kształcenia na studiach stacjonarnych,

B – liczba punktów ECTS przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia powtarzane lub na którym realizowane są zajęcia nieobjęte planem studiów;

C – liczba punktów ECTS określona dla zajęć powtarzanych lub nieobjętych planem studiów;

D – opłata za powtarzanie zajęć lub uczestniczenie w zajęciach nieobjętych planem studiów.

 

 

AWANS i RÓŻNICE PROGRAMOWE

W przypadku realizacji, w trybie tzw. awansu, części zajęć dydaktycznych objętych programem następnego roku studiów, student odbywający studia na zasadach odpłatności wnosi opłatę za te zajęcia w wysokości odpowiadającej wartości usług edukacyjnych, z których będzie korzystał w ramach awansu. Na następnym roku studiów opłata za studia ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wniesionej opłaty za zajęcia zrealizowane w trybie awansu. W przypadku realizacji, w trybie awansu, wszystkich zajęć objętych programem następnego roku studiów, obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy pełnej wysokości opłaty za ten rok studiów.

Opłaty wnoszone są jednorazowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o wysokości opłat.

 

ZASADY WYLICZANIA RÓŻNIC PROGRAMOWYCH

Opłaty za uzupełnianie różnic programowych wylicza się zgodnie z zasadą określoną dla opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce.

 

ZASADY WYLICZANIA AWANSU

Opłaty za uczestniczenie, w trybie awansu, w zajęciach objętych programem wyższego semestru lub roku studiów wyliczane są jako iloraz opłaty rocznej za studia, określonej w zarządzeniu Rektora dla cyklu kształcenia na podjętym przez studenta kierunku studiów oraz liczby godzin zajęć przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia realizowane w trybie awansu, pomnożony przez liczbę godzin zajęć realizowanych w trybie awansu.

Do wyliczania stosuje się następujący wzór:

A / B x C = D  gdzie:

A – opłata roczna za studia,

B – liczba godzin zajęć przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia realizowane w rybie awansu;

C – liczba godzin zajęć realizowanych w trybie awansu;

D – opłata za uczestniczenie w zajęciach w trybie awansu.

 

[1] Opłata roczna za studia niestacjonarne lub opłata roczna ze studia wnoszona przez cudzoziemców podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach odpłatności

[2] Cykl kształcenia – proces kształcenia studenta na danym kierunku studiów, rozpoczynający się z dniem podjęcia tych studiów i kończący  się z dniem ich ukończenia

Numery kont

Opłaty za dyplomy doktorskie dla Wydziału Farmaceutycznego:

45 1050 0099 6360 2222 2222 2222

 

Opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla osób spoza Uczelni:

46 1050 1461 1000 0005 0378 4118  z dopiskiem w tytule wpłaty: imię i nazwisko doktoranta, Wydział Farmaceutyczny

 

Wszyscy studenci zarówno stacjonarni jak i niestacjonarni posiadają swój indywidualny numer subkonta (zawierający ich numer PESEL), na który mogą uiszczać opłaty za legitymację/ dyplomy/ czesne itp. Indywidulane subkonto jest dostępne na wirtualnej uczelni lub w Dziekanacie.

Wpłaty dokonywane na indywidualne konta eliminują możliwość błędu. 

 

Ogólne konta studiów stacjonarnych:

 

Farmacja stacjonarna:
ING Bank Śląski Łódź 55 1050 0099 6355 1111 1111 1111

Kosmetologia stacjonarna:
ING Bank Śląski Łódź 79 1050 0099 6358 1111 1111 1111

 

Analityka stacjonarna:
ING Bank Śląski Łódź 87 1050 0099 6359 1111 1111 1111

Ogólne konto Wydziału Farmaceutycznego (np. dla wpłat absolwentów w przypadku zagubienia dyplomu):

ING Bank Śląski Łódź 86 1050 1461 1000 0022 8237 9375

 

Cudzoziemcy studiujący w języku polskim na kierunkach Farmacja, Analityka Medyczna lub Kosmetologia powinni uiszczać wszystkie opłaty na ogólny numer konta Wydziału Farmaceutycznego:

Płatności cudzoziemców

S T U D E N C I  –  C U D Z O Z I E M C Y

Opłaty czesnego w przypadku studentów – cudzoziemców:

Pierwsza rata płatna jest nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

 1. I stopnia Kosmetologia

– dla studentów przyjętych od roku 2016/2017 do 2018/2019 włącznie – 18.500 zł – płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr,

– osoby przyjęte przed 2016/17równowartość 4.000* euro;

 1. II stopnia Kosmetologia

– dla studentów przyjętych od roku 2016/2017 do 2018/2019 włącznie  – 20.600 zł – płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr.

– osoby przyjęte przed 2016/17 równowartość 4.500* euro;

 1. Farmacja

– dla studentów przyjętych od roku 2017/2018 do 2018/2019 włącznie – 30.000 zł;

– dla studentów przyjętych na rok 2016/2017 – 29.000 zł – płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr.

– osoby przyjęte przed 2016/17równowartość 6.000* euro;

 1. Analityka Medyczna

– dla studentów przyjętych od roku 2016/2017 do 2018/2019 włącznie– 30.000 zł – płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr,

– osoby przyjęte przed 2016/17 na Analityka Medyczna równowartość 5.000* euro;

* w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień dokonania wpłaty lub w dniu wpłaty w zależności od podpisanej umowy.

DO ZAGRANICZNYCH PRZELEWÓW:

SWIFT: INGBPLPW IBAN: PL 86 1050 1461 1000 0022 8237 9375 lub numer swojego subkonta

– Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na warunkach określonych w Zarządzeniu Rektora.

– W przypadku zalegania z opłatami, przez okres dłuższy niż trzy miesiące Dziekan skreśla cudzoziemca z listy studentów, po uprzednim wezwaniu do wniesienia zaległych opłat.

– Cudzoziemiec nie wnosi opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników nauce.

– Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki.

 Warunki i tryb zwalniania z opłat cudzoziemców:

W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności, Rektor, na wniosek zainteresowanego, może wyrazić zgodę na zwolnienie z opłat  – w całości lub w części. W uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek zainteresowanego, może także wyrazić zgodę na rozłożenie na raty opłat lub odroczenie ich terminy płatności.

Rektor na wniosek cudzoziemca przenoszącego się na studia w Uniwersytecie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub z innego wydziału, kierunku bądź formy studiów, może także wyrazić zgodę na zwolnienie w części z opłaty za studia, w wysokości równej kosztom zajęć zaliczonych przez studenta odpowiednio w innej uczelni lub na innym wydziale, kierunku bądź formie studiów, przeniesionych i uznanych w miejsce zajęć przewidzianych w programie studiów dla kierunku lub formy studiów, na które cudzoziemiec się przenosi. Do wyliczania kwoty zwolnienia stosuje się zasady wyliczania opłat za uczestniczenie w zajęciach nieobjętych planem studiów.

Zwrot wniesionych opłat

Następujące opłaty: opłaty za studia, opłaty za usługi edukacyjne – uczestniczenie w zajęciach nieobjętych planem studiów, opłaty za realizację w trybie awansu, opłaty za uzupełnianie różnic programowych – podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec z powodów zdrowotnych, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim, albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych:

– otrzymał urlop od zajęć;

– zrezygnował ze studiów.

W tych przypadkach cudzoziemcowi przysługuje zwrot wniesionych opłat – w wysokości proporcjonalnie do nieodbytych zajęć, oferowanych przez Uniwersytet odpowiednio po terminie złożenia przez studenta-cudzoziemca pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów lub po terminie doręczenia ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy studentów. Cudzoziemiec może domagać się zwrotu wniesionych opłat za studia w całości w przypadku rezygnacji ze studiów przed ich rozpoczęciem z powodów zdrowotnych, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim, albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.

Terminy i kwoty opłat

P  Ł  A  T  N  O  Ś  C  I

Wszystkie wpłaty studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dokonują na indywidualny numer konta widoczny na Wirtualnej Uczelni.

Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką wynosi 17 zł

Opłaty za wydanie dyplomu magistra/licencjata są jednakowe dla wszystkich kierunków i wynoszą:

60 zł za dyplom w języku polskim

40 zł za dyplom w języku angielskim

 

 

F A R M A C J A

niestacjonarne, jednolite studia magisterskie

Opłata za cały rok akademicki wynosi 20.000 płatności powinny być wniesione w 2 równych  ratach:

– osoby przyjęte na studia od roku akademickiego 2013/2014 do 2018/219 włącznie za rok studiów płacą 20.000 zł

I rata 10.000 zł winna być wniesiona do 30.09.2018 r.                   II rata 10.000 zł do 15.02.2019 r.

 

K O S M E T O L O G I  A

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia (wieczorowe)

Opłata za cały rok akademicki wynosi 10 000,00 płatności powinny być wniesione w 2 równych ratach:

I rata 5.000 zł do 30.09.2018 r.                                     II rata 5.000 zł do 15.02.2019 r.

 

 

 

Dziekan na udokumentowany wniosek studenta, może wyrazić zgodę na:

 1. rozłożenie opłaty na raty
 2. odroczenie terminu płatności
 3. zwolnienie w całości lub z części

 

Od decyzji Dziekana  studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni do dnia doręczenia decyzji.

W przypadku uzyskania zgody Dziekana na udział w zajęciach następnego roku, student studiów niestacjonarnych jest zobowiązany do wniesienia opłaty za studia w wysokości odpowiadającej wartości usług edukacyjnych, z których będzie on korzystał w ramach awansu.

Zwolnienie w części z opłat nie może przekroczyć 20% tych opłat. Uprawnieni do ubiegania się oobniżenie opłaty w całości lub w części są studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów. Natomiast uprawnieni do ubiegania się o rozłożenie opłaty na raty, odroczenie terminu płatności, obniżenie opłat  są studenci, którzy w terminie wywiązali się z płatności wobec Uniwersytetu.

W czasie trwania studiów student może uzyskać zgodę na zwolnienie z opłat za studia za nieprzekraczający łącznie dwóch semestrów.

Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na zwolnienie – w całości lub w części z opłat w  przypadku zaistnienia jednego z warunków:

udokumentowanego zdarzenia losowego istotnie pogarszającego jego sytuację materialną studenta w minionym lub bieżącym roku akademickim, w tym m.in. poważnej lub długoletniej choroby studenta lub członka jego rodziny, uniemożliwiającej studentowi poniesienie kosztów nauki w danym semestrze;

– osiągnięcia wybitnych wyników w nauce, tj. uzyskania średniej z poprzedniego roku studiów minimum 4,75;

– uczestniczenia w międzynarodowych programach stypendialnych;

– wyjazdu w ramach programu wymiany studentów.

 

Dziekan na wniosek studenta przenoszącego się na studia w Uniwersytecie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub z innego wydziału, kierunku bądź formy studiów, może także wyrazić zgodę na zwolnienie w części z opłaty za studia, w wysokości równej kosztom zajęć zaliczonych przez studenta odpowiednio w innej uczelni lub na innym wydziale, kierunku bądź formie studiów, przeniesionych i uznanych w miejsce zajęć przewidzianych w programie studiów dla kierunku lub formy studiów, na które student się przenosi. Do wyliczania kwoty zwolnienia stosuje się zasady wyliczania opłat za powtarzanie zajęć.

Wnioski o ulgę w opłacie za świadczone usługi edukacyjne, wraz z załącznikami, składane są w dziekanacie, gdzie są weryfikowane, a następnie przekazywane do samorządu studentów w celu zaopiniowania.

Po zaopiniowaniu przez przedstawiciela samorządu studentów Dziekan wydaje decyzje w sprawie.

Terminy składania wniosków o ulgę w opłacie za świadczone usługi edukacyjne są następujące:

 1. za semestr zimowy

– student, który zaliczył pierwszy rok studiów – do 10 października;

– student pozostałych lat studiów – do 20 września;

 1. semestr letni – do 31 stycznia.
 2. Wnioski dotyczące opłat za usługi edukacyjne, zajęcia realizowane w trybie awansu, uzupełnianie różnic programowych – w terminie 14 dni do dnia doręczenia pisma informującego o wysokości opłaty.

Wnioski składane po upływie terminów będą rozpatrywane negatywnie.

Zwrot wniesionych opłat przysługuje studentowi w przypadku:

 • Otrzymania urlopu od zajęć;
 • Rezygnacji ze studiów;
 • Skreślenia z listy studentów.

 

Studentowi przebywającemu na urlopie od zajęć przysługuje, na jego pisemny wniosek, zawierający aktualny numer konta bankowego, zwrot wniesionych opłat – w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć, oferowanych przez Uniwersytet w okresie urlopu od zajęć. W przypadku braku takiego wniosku Uniwersytet zalicza wniesione opłaty na poczet przyszłych opłat.

W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu kształcenia lub w przypadku skreślenia z listy studentów, studentowi przysługuje zwrot wniesionych opłat – w wysokości proporcjonalne do nieodbytych zajęć, oferowanych przez Uniwersytet odpowiednio po terminie złożenia przez studenta pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów lub po terminie doręczenia ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy studentów.

Student może domagać się zwrotu wniesionych opłat za studia w całości w przypadku rezygnacji ze studiów przed ich rozpoczęciem.