Informacje dla powtarzających przedmioty

– Dziekan na udokumentowany wniosek studenta, który nie zaliczył roku studiów, może wydać decyzję o powtarzaniu roku studiów, według zasad określonych w regulaminie studiów.

Dziekan na udokumentowany wniosek studenta, który nie zaliczył roku studiów, może wydać decyzję o powtarzaniu przedmiotu objętego wpisem warunkowym na kolejny rok studiów, według zasad określonych w regulaminie studiów.

Opłata za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce pobierana jest zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na studiach niestacjonarnych. Opłata za powtarzanie pobierana jest zarówno w przypadku powtarzanie przedmiotu, jak i powtarzania semestru.

Opłata za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce, wyliczana jest jako iloraz opłaty rocznej za studia niestacjonarne lub rocznego kosztu kształcenia na studiach stacjonarnych, określonych dla danego kierunku studiów w roku akademickim, w którym usługa jest realizowana, oraz liczby punktów ECTS przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia powtarzane, pomnożony przez liczbępunktów ECTS określoną dla zajęć powtarzanych.

Do wyliczania opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce stosuje się następujący wzór:

A / B x C = D gdzie:

A – opłata roczna za studia niestacjonarne lub roczny koszt kształcenia na studiach stacjonarnych, określone dla danego kierunku studiów w roku akademickim, w którym usługa jest realizowana;

B – liczba punktów ECTS przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia powtarzane;

C – liczba punktów ECTS określona dla zajęć powtarzanych;

D – opłata za powtarzanie zajęć.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne będące przyczyną powtarzania roku winny zostać wniesione w całości na rachunek bankowy Uniwersytetu w terminie podanym w wezwaniu do zapłaty.

Ulgi w opłatach

Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na zwolenienie, w całości lub w części, z opłat za studia lub usługi edukacyjne, w przypadku:

– udokumentowanego zdarzenia losowego, istotnie pogarszającego sytuację materialną studenta w minionym lub bieżącym roku akademickim, w tym m.in. poważnej lub długotrwałej choroby studenta lub członka jego rodziny, uniemożliwiającej studentowi poniesienie kosztów nauki w danym semestrze;

– innym zdarzeń losowych;

– osiągnięcia wybitnych wyników w nauce, tj. uzyskania średniej z poprzedniego roku studiów co najmniej 4,75;

– wyjazdu w ramach wymiany studentów;

– uczestniczenia w międzynarodowych programach stypendialnych.

Dziekan może wyrazić zgodę na:

1. rozłożenie opłaty na raty

2. odroczenie terminu płatności

3. obniżenie opłat

4. umorzenie opłaty

Wnioski o ulgę w opłatach za zajęcia dydaktyczne będące przyczyną powtarzania roku, wraz z załącznikami, składane są w dziekanacie terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, gdzie są weryfikowane, a następnie przekazywane do samorządu studentów w celu zaopiniowania.

O zwolnienie w całości lub w części z opłat może ubiegać się student, który zaliczył pierwszy rok studiów. Zwolnienie w części z opłat nie może przekroczyć 20% z tych opłat.

Po zaopiniowaniu przez przedstawiciela samorządu studentów Dziekan wydaje decyzję w sprawie.

Wnioski składane po terminie, będą rozpatrywane negatywnie.

Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Rektora Uniwersytetu w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z treścią decyzji.

powtarzane zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są płatne

odpłatność dotyczy zajęć dydaktycznych będących przyczyną powtarzania roku

studenci wznawiający studia po reaktywacji są zobowiązani do odpłatnego powtarzania roku według stawki ustalonej za godzinę powtarzanego przedmiotu, obowiązującego w roku akademickim, na który zostali przyjęci

opłaty winny być wniesione w całości w terminie podanym na „wezwaniu do zapłaty”

– dziekan na udokumentowany wniosek studenta może w części zwolnić go z obowiązku wniesienia opłaty, wyrazić zgodę na rozłożenie na raty, lub określić inny niż podany w „wezwaniu do zapłaty” termin wniesienia opłaty w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego istotnie pogarszającego sytuację materialną studenta w minionym lub bieżących roku akademickim

– wnioski składane po terminie będą rozpatrywane negatywnie

– niedopełnienie przez studenta zobowiązań finansowych wobec Uniwersytetu stanowi podstawę do skreślenia

)* Studentowi, który po zaliczeniu pierwszego lub wyższych lat studiów przerwał studia lub został skreślony z listy studentów, przysługuje uprawnienie do ubiegania się o wznowienie studiów, po zdaniu egzaminu reaktywacyjnego na zasadach określonych w regulaminie studiów.

Numery kont

Opłaty za dyplomy doktorskie dla Wydziału Farmaceutycznego:

45 1050 0099 6360 2222 2222 2222

 

Opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla osób spoza Uczelni:

46 1050 1461 1000 0005 0378 4118  z dopiskiem w tytule wpłaty: imię i nazwisko doktoranta, Wydział Farmaceutyczny

 

Wszyscy studenci zarówno stacjonarni jak i niestacjonarni posiadają swój indywidualny numer subkonta (zawierający ich numer PESEL), na który mogą uiszczać opłaty za legitymację/ dyplomy/ czesne itp. Indywidulane subkonto jest dostępne na wirtualnej uczelni lub w Dziekanacie.

Wpłaty dokonywane na indywidualne konta eliminują możliwość błędu. 

 

Ogólne konta studiów stacjonarnych:

 

Farmacja stacjonarna:
ING Bank Śląski Łódź 55 1050 0099 6355 1111 1111 1111

Kosmetologia stacjonarna:
ING Bank Śląski Łódź 79 1050 0099 6358 1111 1111 1111

 

Analityka stacjonarna:
ING Bank Śląski Łódź 87 1050 0099 6359 1111 1111 1111

Ogólne konto Wydziału Farmaceutycznego (np. dla wpłat absolwentów w przypadku zagubienia dyplomu):

ING Bank Śląski Łódź 86 1050 1461 1000 0022 8237 9375

 

Cudzoziemcy studiujący w języku polskim na kierunkach Farmacja, Analityka Medyczna lub Kosmetologia powinni uiszczać wszystkie opłaty na ogólny numer konta Wydziału Farmaceutycznego:

Płatności cudzoziemnców

Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy Wydziału Farmaceutycznego,

  1. dla studentów przyjętych od roku 2016/2017 – 18.500 zł – płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr, Osoby przyjęte przed 2016/17 na I stopnia na Kosmetologiirównowartość 4.000* euro;
  2. dla studentów przyjętych od roku 2016/2017 – 20.600 zł – płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr. Osoby przyjęte przed 2016/17 na II stopnia na Kosmetologiirównowartość 4.000* euro;
  3. dla studentów przyjętych od roku 2017/2018 – 30.000; dla studentów przyjętych od roku 2016/2017 – 29.000 zł – płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr. Osoby przyjęte przed 2016/17 na Farmacjirównowartość 6.000* euro;
  4. dla studentów przyjętych od roku 2016/2017 – 30.000 zł – płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr, Osoby przyjęte przed 2016/17 na Analityka Medycznarównowartość 5.000* euro;

– Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na warunkach określonych w Zarządzeniu Rektora.

– od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki

– w przypadku zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż 3 miesiące dziekan podejmuje decyzje o skreśleniu z listy studentów.

Cudzoziemiec może wystąpić o zwrot opłaty za naukę w następujących przypadkach:

– jeżeli otrzymywał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim;

* w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wpłaty.

Ulgi w opłatach dla cudzoziemców:

– W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na II kierunki studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności Rektor, na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę za studia lub zwolnić z niej całkowicie.

Terminy i kwoty opłat

Wszystkie wpłaty studenci dokonują na indywidualny numer konta podany w Umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem w UM w Łodzi.

Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką wynosi 17 zł

Opłaty za wydanie dyplomu magistra/licencjata są jednakowe dla wszystkich kierunków i wynoszą:

60 zł za dyplom w języku polskim

40 zł za dyplom w języku angielskim

 

F A R M A C J A

niestacjonarne, jednolite studia magisterskie

– osoby przyjęte na rok akademicki 2018/2019 – 2013/2014 za I rok płacą 20.000 zł i za każdy następny 20.000 zł
płatności powinny być wniesione w 2 równych ratach:

I rata 10.000 zł winna być wniesiona do 30.09.2018 r. II rata 10.000 zł do 15.02.2019 r.

– osoby przyjęte na rok akademicki  2012/2013, 2011/12 i 2010/11 za I rok płacą 16.000 zł i za każdy następny 16.000 zł

I rata 8000 zł winna być wniesiona do 30.09.2018 r. II rata 8000 zł do 15.02.2019 r.

K O S M E T O L O G I A

niestacjonarne studia pierwszego stopnia (wieczorowe)

Osoby przyjęte na rok akademicki  2018/2019 – 2012/2013 za I rok płacą 10.000 zł i za każdy następny 10.000 zł

I rata 5000 zł winna być wniesiona do 30.09.2018r. II rata 5000 zł do 15.02.2019 r.

 

P Ł A T N O Ś C I      CU D Z O Z I E M C Y

Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy Wydziału Farmaceutycznego, w przeliczeniu na złote polskie wedługkursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wpłaty.

  1. nauka na studiach I stopnia na Kosmetologiirównowartość 4.000 euro; dla studentów przyjętych od 2016/2017 – 18.500 zł
  2. nauka na studiach II stopnia na Kosmetologiirównowartość 4.500 euro; dla studentów przyjętych od 2016/2017 – 20.600 zł
  3. nauka na jednolitych studiach magisterskich na Farmacjirównowartość 6.000 euro; dla studentów przyjętych od 2018/2019 – 30.000 zł; dla studentów przyjętych od 2016/2017 – 29.000 zł
  4. nauka na jednolitych studiach magisterskich na Analityka Medycznarównowartość 5.000 euro; dla studentów przyjętych od 2016/2017 – 30.000 zł

DO ZAGRANICZNYCH PRZELEWÓW:

SWIFT: INGBPLPW IBAN: PL 86 1050 1461 1000 0022 8237 9375 lub numer swojego subkonta