Postępowania habilitacyjne – nowa procedura

1. Habilitant składa do Centralnej Komisji wniosek (wzór wniosku na stronie Centralnej Komisji – www.ck.gov.pl – Komunikat 5/2011) o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (we wniosku habilitant wskazuje jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego).

Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza (w formie odrębnych załączników w 2 egz.):

a) oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora albo kwalifikacji I stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej;

b) autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy – w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie, w formie papierowej i elektronicznej,
w języku polskim i angielskim (wzór autoreferatu na stronie Centralnej Komisji – www.ck.gov.pl – Komunikat 5/2011);

c) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim (w języku angielskim – wraz z tytułami prac w tym języku) – z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165);

d) informacje o:

– Osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego, współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą, działalności popularyzującej naukę.

– Wniosek w 2 egz. o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. Załączniki b)-d) wymagają podpisu habilitanta. Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.

– Centralna Komisja prosi o dołączenie do wniosku (w formie odrębnego dokumentu) informacji umożliwiających bezpośredni kontakt z wnioskodawcą (adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail).

– W przypadku uzyskania stopnia doktora za granicą, niezbędne jest przedstawienie dowodu równoważności tego stopnia z odpowiednim polskim stopniem doktora.

– Wniosek wraz z autoreferatem Centralna Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej.

2. Po ocenie formalnej wniosku Centralna Komisja wysyła do jednostki organizacyjnej, którą wskazał habilitant, pismo o wszczęcie postępowania i habilitacyjnego oraz wyznaczenie 3 członków komisji habilitacyjnej.

3. Rada Wydziału wyznacza 3 członków komisji habilitacyjnej:
– sekretarza
– recenzenta
– członka

4. Centralna Komisja wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej:
– przewodniczącego
– 2 recenzentów
– członka

5. Komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

6. Na podstawie tej opinii Rada Wydziału podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

7. Centralna Komisja ogłasza uchwałę w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z informacją o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzjami na swojej stronie internetowej.

8. Habilitant uiszcza opłatę za wydanie dyplomu habilitacyjnego w wysokości 120 PLN na konto:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
ING Bank Śląski 45 1050 0099 6360 2222 2222 2222
(z podaniem imienia i nazwiska habilitanta oraz uwagą – opłata za dyplom habilitacyjny)