Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

z dnia 30 października 2015r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1852)

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i  tytule w  zakresie sztuki,  która weszła w życie z dniem
1 października 2014 r. tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego oraz:

 1. posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;
 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
 3. posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej:
  1. raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskich zakończonym nadaniem stopnia, oraz
  2. raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz
  3. dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym.

Zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015r. poz. 249 i 1767), osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedkłada Dziekanowi Wydziału Lekarskiego następujące dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora (wzór nr 1)
 • autoreferat, w języku polskim i angielskim, przedstawiający:
 1. a) osiągnięcia naukowe albo artystyczne,
 2. b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informację o zakończonych

nadaniem stopnia przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora

II promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy

w charakterze promotora, oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach

habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych,

 1. c) działalność popularyzującą naukę;
 • ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 ustawy – po uzyskaniu stopnia doktora zawierającą informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze (wzór 2).
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wzór nr 3) – 2 egzemplarze;
 • kserokopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość kandydata);
 • aktualną analizę bibliometryczną dorobku naukowego dokonaną przez Bibliotekę Uniwersytetu Medycznego  (punktacja@umed.lodz.pl tel. (42)677-92-84 ) – 7 egzemplarzy
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego – 2 egzemplarze;
 • wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora, II promotora lub promotora pomocniczego (wzór nr 4);
 • wykaz przewodów doktorskich i przewodów/postępowań habilitacyjnych, w których kandydat pełnił funkcję recenzenta (wzór nr 5);
 • informacja o współpracy z instytucjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą
 • wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (wzór nr 6).

Rada jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie wyznacza kandydatów na recenzentów i przekazuje Centralnej Komisji listę co najmniej 10 kandydatów na recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i nie będących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie.

W postępowaniu o nadanie tytułu profesora Centralna Komisja powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez radę jednostki lub spośród innych osób.

Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej.