Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich

Procedura nadawania stopnia naukowego doktora (nowy tryb)

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki  [Art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami)].

1. Kandydat przedstawia Prodziekanowi ds. Nauki wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z proponowaną osobą promotora, założenia pracy oraz komplet wymaganych dokumentów (poniżej). W spotkaniu uczestniczy opiekun naukowy.

2. Po akceptacji dokumentów przez Prodziekana ds. Nauki, opiekun naukowy na posiedzeniu Rady Wydziału Farmaceutycznego (RWF) przedstawia sylwetkę naukową kandydata i założenia planowanej rozprawy doktorskiej.

3. RWF głosuje (głosowanie tajne) nad  wszczęciem przewodu doktorskiego i wyznaczeniem promotora i promotora pomocniczego, jeśli jego udział jest przewidziany w danym przewodzie.

Ustalane są również egzaminy z:
– dyscypliny podstawowej odpowiadającej zakresowi rozprawy doktorskiej
– dyscypliny dodatkowej – filozofii, historii farmacji lub prawa medycznego
– języka obcego nowożytnego (dopuszczalne jest przedstawienie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka).

4. Doktorant na 10 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału Farmaceutycznego, na którym mają zostać powołani recenzenci, składa w Dziekanacie rozprawę doktorską wraz z opinią promotora o pracy.

5. W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.; art. 20, ust. 5).

6. Powołuje się komisję przeprowadzającą egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.

7. Streszczenie rozprawy wraz z recenzjami umieszcza się na stronie internetowej jednostki przeprowadzającej przewód doktorski.

8. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji w formie elektronicznej i papierowej oraz zdaniu przez doktoranta wszystkich wymaganych egzaminów, RWF głosuje nad przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem do publicznej obrony (głosowanie tajne) oraz powołuje komisję doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej (głosowanie jawne).

9. Po otrzymaniu ostatniej recenzji rada jednostki organizacyjnej przekazuje wszystkie recenzje Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w formie elektronicznej.

10. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej, najwcześniej 10 dni po przyjęciu rozprawy doktorskiej przez RWF. Obrona składa się z części jawnej i niejawnej. Podczas jawnej części obrony doktorant przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, recenzenci przedstawiają recenzje a doktorant ustosunkowuje się do uwag w nich zawartych. Część jawną posiedzenia kończą odpowiedzi doktoranta na pytania zadane przez osoby obecne na obronie. W części niejawnej komisja odbywa posiedzenie, na którym podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej i ewentualnego wyróżnienia pracy. Komisja przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.

11. Na posiedzeniu Rada Wydziału Farmaceutycznego głosuje nad  przyjęciem obrony oraz nadaniem stopnia doktora (głosowania tajne).

12. Osoba, której nadano stopień doktora, otrzymuje dyplom według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 204, poz. 1200) oraz składa w Dziekanacie wypełnioną kartę informacyjną SYNABA w dwóch egzemplarzach, podpisaną przez kierownika pracy.

13. Doktorant uiszcza opłatę za wydanie dyplomu doktorskiego w wysokości 120,- PLN na konto:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4
ING BANK Śląski Łódź 45 1050 0099 6360 2222 2222 2222
z dopiskiem: opłata za wydanie dyplomu doktorskiego – Wydział Farmaceutyczny

14. Osoby spoza Uczelni uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 15 000 zł przed wszczęciem przewodu doktorskiego, po uprzednim podpisaniu w Dziekanacie umowy o odpłatności na konto:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4
ING BANK Śląski  46 1050 1461 1000 0005 0378 4118

z dopiskiem: imię i nazwisko doktoranta, opłata za przeprowadzenie przewodu doktorskiego na Wydziale Farmaceutycznym


Dokumenty wymagane do wszczęcia przewodu doktorskiego:

1. Podanie do Prodziekana ds. Nauki (wg wzoru)
2. Życiorys
3. Opinia opiekuna naukowego o kandydacie
4. Oryginał lub poświadczona kserokopia dyplomu magistra
5. Założenia i cele pracy ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny naukowej (podpisany przez kandydata)
6. Opinia Komisji Bioetycznej (w przypadku badań z udziałem pacjentów lub badań tkanek człowieka lub zwierzęcych)
7. Wykaz publikacji
8. Oświadczenie (wg wzoru).

Regulamin wyróżniania prac doktorskich

Regulamin wyróżniania prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podjęty uchwałą Rady Wydziału na posiedzeniu
 w dniu 15 listopada 2016 roku

 1.      Rada Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w głosowaniu tajnym może wyróżnić pracę doktorską, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a)      wyniki z pracy doktorskiej zostały opublikowane w jednym artykule lub w przynajmniej 2 artykułach eksperymentalnych (cykl) w czasopismach znajdujących się na tzw. liście filadelfijskiej, których sumaryczny IF jest nie mniejszy niż 2,5, a doktorant jest pierwszym autorem w przypadku jednego artykułu, lub przynajmniej jednej publikacji w przypadku cyklu;

b)      artykuł  jest uznany za opublikowany, po nadaniu numeru DOI lub po przedstawieniu potwierdzenia z redakcji o przyjęciu  pracy do druku;

c)      dla prac doktorskich o charakterze technologicznym za równoważne z publikacjami uważa się jedno zgłoszenie patentowe opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego;

d)     egzamin z wybranego przedmiotu zakończył się oceną bardzo dobrą;

e)       prezentacja rozprawy doktorskiej na posiedzeniu Komisji Doktorskiej i odpowiedzi udzielane przez Doktoranta były na wysokim poziomie, świadczące o w pełni ugruntowanej wiedzy w zakresie przedmiotu rozprawy;

f)       co najmniej jeden z recenzentów zamieścił w recenzji wniosek o wyróżnienie pracy;

g)      na podstawie wyników tajnego głosowania przewodniczący w imieniu komisji przewodu doktorskiego przedłoży prodziekanowi ds. nauki wniosek o wyróżnienie pracy.

2.       Wniosek o wyróżnienie pracy doktorskiej przedkłada Radzie Wydziału Farmaceutycznego prodziekan ds. nauki na posiedzeniu, na którym Rada Wydziału nadaje stopień naukowy doktora.

3.      Głosowanie tajne w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej odbywa się po nadaniu kandydatowi stopnia naukowego.

4.      Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Nowa procedura

mgr farm. Małgorzata Girek

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm Arkadiusz Surażyński
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Agata Krupa-Burtnik

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Anna Rapacz
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Milena Korczak

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Mariusz Stępień
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Katarzyna Karkutt-Miłek

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. hum. Adam Szarszewski
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr chemii Magdalena Łysakowska

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Tomasz Gośliński
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Paweł Zajdel
– streszczenie pracy w języku angielskim

mgr chemii Kinga Kasperkiewicz

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. nadzw. UM Agata Paneth
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Lucjusz Zaprutko
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr chemii Anna Hartwich

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. nadzw. UŁ Konrad Kowalski
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. nadzw. UM Agata Paneth
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Nina Chufarova

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Łukasz Komsta
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. farm. Tomasz Gośliński
streszczenie pracy w języku polskim
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Magdalena Liliana Bulska

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Marek Nowak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Michał Klimczak

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Małgorzata M. Brzóska
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Bartosz Wielgomas
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr Wioletta Kmieciak

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Anna Malm
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Kamila Anna Czarnecka

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. n. farm. Arkadiusz Surażyński
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr inż. biotechnologii Anna Kamila Skoczyńska

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. prof. nadzw. Justyna Brasuń
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Piotr Guga
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr kosm. Anna Maria Kołodziejczak

recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. A. Przylipiak
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. R. Śpiewak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Malwina Anna Lachowicz

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Paweł Olczyk
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. Ewa Poleszak
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Marcin Ciszewski

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Alina Olender
recenzja pracy doktorskiej – prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr biol. Paulina Olszewska

recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Wojciech Miltyk
recenzja pracy doktorskiej – dr hab. Dorota Wrześniok
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Andrzej Łazarenkow

recenzja pracy doktorskiej – prof. H. Kozłowski
recenzja pracy doktorskiej – prof. K. Kieć-Kononowicz
streszczenie pracy w języku angielskim

mgr farm. Magdalena Markowicz-Piasecka

recenzja pracy doktorskiej – prof. J. Pałka
recenzja pracy doktorskiej – prof. D. Matusiuk
streszczenie pracy w języku polskim
streszczenie pracy w języku angielskim

Egzaminy doktorskie

Egzamin doktorski z przedmiotu Filozofia przeprowadza

  1. Profesor Aldona Pobojewska, tel.: 731 993 118;
  2. Profesor Barbara Tuchańska, tel.: 606 163 602.

Egzamin doktorski z przedmiotu Prawo medyczne przeprowadza

  1. dr hab. prof. nadzw. UM Rafał Kubiak, tel.: 42 677 93 12 rafal.kubiak@umed.lodz.pl

Egzamin doktorski z przedmiotu Historia farmacji przeprowadza

  1. prof. dr hab. Czesław Jeśman, tel.: 602 255 389