List Władz Wydziału

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci i Pracownicy Wydziału Farmaceutycznego,

przed nami kolejny rok akademicki, ale już teraz wszyscy mamy świadomość, że będzie to rok wyjątkowy. Przed całą naszą społecznością stoi wielkie wyzwanie, aby w czasie pandemii COVID-19 zachować ciągłość i odpowiedni poziom kształcenia przyszłych farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i kosmetologów.

W zawodach medycznych, których kształcenie opiera się głównie na zajęciach praktycznych, laboratoryjnych i klinicznych, nie możemy prowadzić nauczania wyłącznie w formie online. Dlatego podjęliśmy decyzję, że na naszym Wydziale zajęcia prowadzone będą w formie mieszanej, ze znaczącym udziałem zajęć stacjonarnych. Dzięki wysiłkom Kierowników przedmiotów i pracowników Dziekanatu udało się wypracować plany umożliwiające prowadzenie wykładów w formie zdalnej (synchronicznej lub asynchronicznej) oraz przeważającej większości pozostałych zajęć (seminariów, ćwiczeń praktycznych, laboratoryjnych i klinicznych) w formie stacjonarnej w siedzibie Uniwersytetu. Szczegółowe informacje o formie i trybie prowadzenia zajęć z poszczególnych przedmiotów Studenci będą mogli znaleźć w sylabusach przedmiotów zamieszczonych w Wirtualnej Uczelni.

Zachęcamy również Starostów poszczególnych lat do pozostawania w stałym kontakcie z Kierownikami przedmiotów. Musimy mieć świadomość, że na obecnym etapie nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie dalszy przebieg epidemii. Dlatego prosimy zarówno Studentów, jak i Pracowników o wyrozumiałość i elastyczność w przystosowywaniu do pojawiających się nowych sytuacji. Ponieważ nie możemy wykluczyć, że obecne zasady prowadzenia zajęć będą modyfikowane już w trakcie roku akademickiego.

Na koniec gorąca prośba do wszystkich Państwa, w obecnej sytuacji epidemiologicznej musimy przede wszystkim zachować szczególną ostrożność i rozsądek oraz pamiętać o wymogach sanitarno-epidemiologicznych. Podstawowym warunkiem prowadzenia bezpiecznych zajęć dydaktycznych jest niebagatelizowanie zagrożenia, noszenie maseczek, fartuchów, mycie i dezynfekcja rąk.
Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni za siebie i innych, tylko to pozwoli nam w bezpieczny sposób zrealizować zaplanowany na ten rok program oraz zachować wysoką jakość nauczania.

Dziekan i Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi