Nostryfikacja dyplomu studiów magisterskich lub równoznacznych na kierunku Farmacja

 

Podstawa prawna: Regulamin postępowania nostryfikacyjnego dyplomu studiów magisterskich lub równoznacznych na kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi powstał na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1881) oraz Uchwały nr 307/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Informacje ogólne: Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (Podstawa prawna: art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85).

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881)
Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek (wykaz uczelni i nadanych im kategorii dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Procedura wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego: 

Zasady dotyczące procedury nostryfikacyjnej

 1. Przyjmowanie dokumentów w celu przeprowadzenia procedury nostryfikacyjnej na Wydziale Farmaceutycznym UM w Łodzi odbywa się 2 razy w ciągu roku akademickiego tj. we wrześniu i w marcu, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Osoba wyznaczona do kontaktu: mgr Agnieszka Dąbek; telefon +48 42 677 91 01;

e-mail: agnieszka.dabek@umed.lodz.pl

 

 1. Kandydat zobowiązany jest do osobistego złożenia w  Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ul. Muszyńskiego 1) następujących dokumentów:
 1. Wniosek o przeprowadzenie procedury nostryfikacyjnej wypełniony drukowanymi literami.  Wzór do pobrania (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia. Wzór do pobrania (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania nostryfikacyjnego. Wzór do pobrania (załącznik nr 3)
 4. Zaświadczenie, że uczelnia, która wydała dyplom była w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego ta uczelnia działa.
 5. Kserokopia dyplomu, o ile to możliwe opatrzona apostille (oryginał dyplomu do wglądu)
 6. Kserokopia tłumaczenia dyplomu na język polski sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał tłumaczenia do wglądu).
 7. Kserokopia suplementu (oryginał suplementu do wglądu)
 8. Kserokopia tłumaczenia suplementu na język polski sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał tłumaczenia suplementu do wglądu)
 9. Kserokopia świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację została przyjęta na studia wraz z tłumaczeniem (oryginał dokumentu oraz oryginał tłumaczenia do wglądu)
 10. Własnoręcznie podpisany życiorys sporządzony w języku polskim
 11. Dowód osobisty lub paszport do wglądu na miejscu celem potwierdzenia tożsamości
 12. W przypadku zmiany nazwiska – do wglądu akt małżeństwa oraz tłumaczenie aktu małżeństwa
 1. Osoby składające dokumenty do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego zobowiązane są do dowiadywania się na bieżąco o terminie składania dokumentów.
 2. W ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów wymienionych w ust. 2 Kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.
 3. Opłata za postępowanie nostryfikacyjne wynosi 3205 zł i obejmuje również egzamin mający na porównanie efektów uczenia się. Opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów na konto Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi w ING Bank Śląski nr: 86 1050 1461 1000 0022 8237 9375
 4. Procedura nostryfikacyjna dyplomu Kandydata, który nie uiścił opłaty w terminie, o którym mowa w ust. 4, nie zostanie wszczęta, a dokumenty zostaną zwrócone.

Porównanie efektów uczenia się

 1. W trakcie oceny merytorycznej wniosku Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów dokonuje porównania efektów uczenia się w zakresie następujących przedmiotów: biofarmacja, bromatologia, chemia leków, farmacja praktyczna w aptece z opieką farmaceutyczną, farmakognozja, farmakokinetyka, farmakologia i farmakodynamika, farmakoterapia z naukową informacja o lekach, synteza i technologia środków leczniczych, technologia postaci leku, toksykologia (z porównaniem formy zaliczenia oraz liczby godzin kontaktowych).
 2. W przypadku stwierdzenia różnic w efektach uczenia się, Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów zarządza zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia i w odniesieniu do uniwersalnej charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz uchwałą Senatu nr 307/2019 z dnia 27 czerwca 2019 przeprowadzenie egzaminu porównującego efekty uczenia się na kierunku Farmacja lub odbycia praktyk zawodowych wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia.
 3. Kandydaci zostają powiadomieni o terminie egzaminu drogą mailową oraz listem poleconym.

Egzamin porównujący efekty uczenia się

 1. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie Kandydaci, których nazwiska znajdują się w protokole Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów
 2. Termin i miejsce zdawania egzaminu zostaną podane każdemu z Kandydatów drogą mailową oraz listem poleconym. W wyjątkowych przypadkach możliwa jest zmiana terminu egzaminu, o czym Kandydaci zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej.
 3. Osoby, które do dnia egzaminu nie dokonały opłaty nostryfikacyjnej, nie będą dopuszczone do egzaminu.
 4. Osoby przystępujące do egzaminu będą wpuszczane na salę egzaminacyjną po zweryfikowaniu tożsamości, na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
 5. Egzamin ma formę testu i składa się ze 120 pytań w języku polskim. Każdemu pytaniu przyporządkowane są 4 warianty odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.
 6. Warunkiem uznania równoważności efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata na uczelni macierzystej z efektami uczenia sie na Wydziale Farmaceutycznym UM w Łodzi, jest uzyskanie przez Kandydata minimum 60% prawidłowych odpowiedzi
 7. W przypadku uwzględnienia ewentualnie zastrzeżonych pytań złożonych przez Kandydatów podczas egzaminu, procent poprawnych odpowiedzi będzie liczony od odpowiednio mniejszej liczby pytań.
 8. W czasie egzaminu zabronione jest używanie wszelkich pomocy (słowników, podręczników itp), osobistych notatek, druków przyniesionych przez kandydata na egzamin oraz sprzętu do komunikowania się, rejestrowania i przechowywania informacji (np. elektronicznych kalendarzy, telefonów komórkowych, tabletów, laptopów itp.). Sprzęt tego rodzaju jest zabroniony nawet jeśli nie zawiera istotnych informacji.
 9. Kandydat, który podczas egzaminu komunikuje się z innym Kandydatem lub korzysta z jakichkolwiek materiałów pomocniczych, zostanie usunięty z sali z wynikiem negatywnym z egzaminu.
 10. Osoby pilnujące podczas egzaminu mogą odpowiadać tylko na pytania dotyczące organizacji egzaminu, nie mogą udzielać odpowiedzi lub komentarzy dotyczących zawartości merytorycznej egzaminu.
 11. Wszelkie uwagi dotyczące pytań testowych należy zgłaszać na bieżąco w trakcie trwania egzaminu. Późniejsze zgłoszenia dotyczące niejasności pytań nie będą uwzględniane.
 12. Niezgłoszenie się na egzamin jest równoznaczne z nieosiągnięciem progu zdawalności i odmowa uznania równoważności dyplomu

Rozstrzygnięcia końcowe

 1. W przypadku:
 2. a) stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów, a następnie zdania egzaminu porównującego efekty uczenia się; Komisja Nostryfikacyjna przygotowuje protokół z posiedzenia oraz opinię w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu.
 3. b) niestwierdzenia różnic w programie studiów, efektach kształcenia i czasie trwania studiów Komisja Nostryfikacyjna przygotowuje protokół z posiedzenia oraz opinię w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu.
 4. W przypadku:
 5. a) stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach kształcenia lub czasie trwania studiów (w tym braku wymaganych praktyk zawodowych); Komisja Nostryfikacyjna przygotowuje protokół oraz propozycję uchwały w sprawie odmowy uznania dyplomu ukończenia studiów za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu.
 6. b) stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach kształcenia lub czasie trwania studiów i niezaliczenia egzaminu porównującego efekty uczenia się; Komisja Nostryfikacyjna przygotowuje protokół oraz propozycję uchwały w sprawie odmowy uznania dyplomu ukończenia studiów za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu.
 7. Decyzję o uznaniu bądź odmowie uznania dyplomu za równoważny z dyplomem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podejmuje Rektor w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Do terminu tego nie wlicza się okresu wyznaczonego na przedłożenie tłumaczenia dokumentów oraz na ewentualne złożenie wymaganych egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

 

Strona Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) –  https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3