Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 

Przewodniczący LKE: Dr hab.  Marek Wieczorek, prof. UŁ

Zastępca Przewodniczącego: Dr hab.  Bogusława Pietrzak, prof. UM

Sekretarz Komisji: mgr Bogusława Brewińska-Zaraś

Skład Komisji:

 • Andryszczak Barbara Anna
 • dr hab. Gatkowska Justyna prof. UŁ
 • lek. wet. Kamola Piotr
 • mgr Maćkiewicz Jarosław
 • mgr Stępniak Kinga
 • dr Wolniakowska Anna
 • dr hab. Zielińska Marta, prof. UM

 

Dyżur sekretarza komisji:

Wtorek, godz. 10:00 – 13:00 czwartek, godz. 12:00 – 15:00

Wydział Farmaceutyczny UM w Łodzi,
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1, pok. nr 5

tel. 42 677 91 86
e-mail: lke.9@umed.lodz.pl

 

Komisja działa zgodnie z : 

 • Ustawą  z dnia 15 stycznia 2015 ro ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. 2019,poz.1392, Dz. U. 2021, poz. 1331, 2338) )
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 15 maja 2015 r w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U z 2019 r.poz.1019)
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 24 grudnia 2019 r. poz. 2540  zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U z 2019 r. poz.2540 )
 • Regulaminem działania LKE

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe wzory wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach, uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach, wniosków uzupełniających, załączników do wniosków uproszczonych o dodatkowe zwierzęta (zał. A), i dodatkowe procedury (zał. B), zmiana/dodanie ośrodka (zał. C),  dodatkowe osoby (zał. D), oraz  nietechnicznego streszczenia doświadczeń.

Dokumenty:  raport użytkownika (ocena retrospektywna), klasyfikacji celów doświadczeń,  klasyfikacje dotkliwości procedur, rejestry użytkowników oraz hodowców/dostawców oraz formularze wniosków i szczegółowe instrukcje ich wypełniania można znaleźć na  stronie MNiSW pod adresem :

Jeśli zmianie uległy fragmenty projektu (zmiana liczby zwierząt, procedur badawczych, zmiana/dodanie ośrodka, dodatkowe osoby) składamy nowy/uzupełniający wniosek i załącznik A, B, C,D.

W przypadku gdy zachodzi umotywowana potrzeba przedłużenia okresu ważności zgody projekt, lub inne zmiany prosimy o składanie prośby o zmianę (brak formularza).

Składanie wniosków

Wniosek oraz nietechniczne streszczenie doświadczenia w trzech egzemplarzach papierowych (druk dwustronny) oraz w formie elektronicznej  należy dostarczyć do sekretariatu  Komisji: (e-mail: lke.9@umed.lodz.pl)  najpóźniej na 10 dni przed zaplanowanym posiedzeniem.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub dydaktycznych (DZ.U 2015 poz. 266)  Art. 48 pkt. 2 komisja podejmuje uchwałę o udzieleniu zgody lub odmowie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia w terminie 40 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.   Wnioski składane w ostatnim możliwym terminie mogą nie być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu LKE a dopiero na następnym (powinien być czas na ewentualne poprawki). Planując  doświadczenia proszę brać pod uwagę taką ewentualność.

Przed wydrukowaniem wniosku i zebraniem podpisów zaleca się przesłanie wstępnej wersji wniosku i streszczenia na adres komisji w celu sprawdzenia, czy wniosek nie zawiera nieprawidłowości formalnych.

Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dodatkowych informacji lub zaproszony na posiedzenie Komisji w celu złożenia wyjaśnień niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku.

Formularze raport użytkownika do oceny retrospektywnej przygotowuje się w dwóch egzemplarzach. Raport podpisuje (tak jak wniosek) kierownik jednostki lub osoba upoważniona. Oprócz wersji papierowej raport użytkownika należy przesłać w formie elektronicznej   na adres e-mail Komisji : lke.9@umed.lodz.pl

 UWAGI:

 1. Wniosek wypełniamy w formacie Word, czcionką Times New Roman, wielkość czcionki – 12
 2. Wniosek powinien być napisany językiem zrozumiałym dla wszystkich członków Lokalnej Komisji Etyczne. Oczekujemy, że wnioski będą napisane starannie, bez błędów stylistycznych, gramatycznych czy ortograficznych.  Do wniosków należy dołączać kserokopie wyznaczeń.
 3. Punkt 8 wniosku – Opis uwzględnienia w doświadczeniu zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia (3R), powinien być szczegółowo uzasadniony i dostosowany indywidualnie do każdego wniosku zgodnie ze szczegółową instrukcją jego wypełniania.
 4. W przypadku powtarzających się takich samych czynności w kolejnych procedurach, proszę nie opisywać kolejny raz takich czynności, tylko zaznaczyć, że są one opisane w poprzedniej procedurze (wymieniając numer procedury i czynności).
 5. Wnioskodawcy proszeni są o zwrócenia szczególnej uwagi  na konieczność  udzielanie informacji na temat stosowanego znieczulenia. W przypadku odstąpienia od zastosowania znieczulenia ogólnego lub miejscowego podczas wykonywania czynności mogącej powodować ból lub cierpienie należy podać uzasadnienie dla odstąpienia od zastosowania takiego znieczulenia.
 6. W przypadku planowania zastosowania wczesnego, humanitarnego zakończenia procedury szczegółowo opisać (np. w formie tabeli) objawy będące podstawą decyzji o uśmierceniu zwierzęcia (np. znaczące zmiany w masie ciała (jaka) lub zmiany w wyglądzie zewnętrznym, behawioralne i w fizjologii (niemożność podniesienia się na tylnych łapach i dosięgnięcia do wody / pokarmu, odwodnienie, trudności z oddychaniem, silna biegunka) lub inne charakterystyczne dla wykonywanych doświadczeń.

 

Terminy posiedzeń Lokalnej Komisji Etycznej w Łodzi w roku akad. 2023/2024
11 września 2023,
9 października 2023,
6 listopad 2023,
4 grudnia 2023,
8 stycznia 2024,
5 lutego 2024,
4 marca 2024,
8 kwietnia 2024,
6 maja 2024,
3 czerwca 2024,
8 lipca 2024.