akilanowicz-sapota200x200

Przewodnicząca Rady Nauk Farmaceutycznych
prof. dr hab. n. med. Anna Kilanowicz-Sapota

Pozostali Członkowie Prezydium Rady

molszewska

Zastępca Przewodniczącej
dr hab. n farm. prof. uczelni Monika Olszewska

prof.-Ewa-Balcerczak

prof. dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak

MMP

dr hab. n. farm. prof. uczelni Magdalena Markowicz-Piasecka

jsikora

dr hab. n. med. prof. uczelni Joanna Sikora

prof.-Paweł-Szymański

prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański

 

Pozostali Członkowie Rady:

prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Brzezińska

prof. dr hab. n. farm Elżbieta Budzisz

dr hab. n. farm prof. uczelni Iwona Głowacka

dr hab. n. farm prof. uczelni Izabela Grzegorczyk-Karolak

prof. dr hab. n. farm. Bolesław Karwowski

dr hab. n. farm. prof. uczelni Łukasz Kuźma

dr hab. n. farm. prof. uczelni Urszula Kalinowska-Lis

dr hab. n. farm. prof. uczelni Bogusława Pietrzak

prof. dr hab. n. farm. Dorota Piotrowska

dr hab. n. med. prof. uczelni Monika Sienkiewicz

dr hab. n. farm. prof. uczelni Przemysław Sitarek

dr hab. n. farm. prof. uczelni Ewa Skała

dr hab. n. farm prof. uczelni Magdalena Jasińska-Stroschein

mgr Karolina Boguszewska – Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

PODSTAWOWE ZADANIA RADY NAUK FARMACEUTYCZNYCH:

 1.  prowadzenie postępowań i nadawanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne; w tym powoływanie komisji doktorskich do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora (w tym przewodniczącego – odrębnie dla każdego postępowania); oraz podejmowanie uchwał o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora w dyscyplinie. W przypadku doktoratów wszczętych do 30 kwietnia 2019 postępowanie będzie procedowane zgodnie z Uchwałą Senatu UM nr 30/2017 z dnia 26 stycznia 2017 (w sprawie warunków ubiegania się o nadanie stopni naukowych lub tytułu naukowego w Uniwersytecie Medycznym), natomiast w przypadku doktoratów wszczętych od dnia 1 października 2019 roku zgodnie z Uchwałą Senatu UM nr 319/2019 z dnia 26 września 2019 r.(w sprawie Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz regulaminu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego).
 2. prowadzenie postępowań w sprawie nostryfikacji stopnia doktora, w tym powoływanie komisji do przeprowadzania czynności w tych postępowaniach.
 3. opracowywanie strategii rozwoju dyscypliny zgodnej ze strategią Uczelni w zakresie działalności naukowej, w tym wyznaczanie kierunków rozwoju naukowego i celów naukowych w ramach dyscypliny.
 4.  stałe kontrolowanie osiągnięć naukowych w jednostkach organizacyjnych Wydziału, w tym monitoring symulowanych wyników ewaluacji nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie badawczej i badawczo – dydaktycznej.
 5. ścisła współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Wydziału w sprawach kadrowych związanych z pkt. 4.
 6. opracowywanie rekomendacji w zakresie zasad oceny działalności badawczej nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie badawczej i badawczo – dydaktycznej.
 7. współpraca z Radą Naukową Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie:
  • określania standardów dotyczących oceny działalności naukowej pracowników, oceny okresowej, rekrutacji na stanowiska nauczycieli akademickich w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych lub procedur awansowych,
  • określania zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej,
  • tworzenia programu kształcenia w szkole doktorskiej,
  • kreowania polityki naukowej Uniwersytetu,
  • tworzenia wytycznych dla ogłoszeń o naborze w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych.
 8. Rady naukowe dyscyplin delegują swoich członków do komisji rekrutacyjnych, oceniających lub konkursowych, jeżeli przepisy wewnętrzne Uniwersytetu tak stanowią.

Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującym Statutem UM w Łodzi. Skład osobowy Rady Naukowej Dyscypliny ogłasza Rektor. Kadencja Rady Dyscypliny trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyboru Rektora. Pracami Rady Dyscypliny kieruje jej Przewodniczący powoływany i odwoływany spośród członków Rady Dyscypliny przez Rektora UM. Przewodniczący Rady Dyscypliny powołuje i odwołuje swojego zastępcę spośród członków Rady, który w przypadku nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego obowiązki.

W skład Rady Naukowej Dyscypliny wchodzą nauczyciele akademiccy z grupy pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, zatrudnieni na stanowisku profesora i profesora uczelni, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego, którzy zadeklarowali udział w pracach Rady Naukowej Dyscypliny i złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby pracowników w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne oraz spełniają wymagania określone w art. 20. Ust.1-4 ustawy. Nauczyciel akademicki, który w trakcie trwania kadencji Rady Naukowej Dyscypliny spełni wymagania, wchodzi w skład Rady z dniem zatwierdzenia przez Rektora.

Udział w posiedzeniach Rady Dyscypliny jest obowiązkowy. W głosowaniach Rady Dyscypliny biorą udział tylko osoby, które zostały wskazane przez Rektora. Członek Rady Naukowej Dyscypliny może zostać odwołany przez Senat, w szczególności w przypadku okoliczności uniemożliwiającej udział w pracy organu przez okres dłuższy niż 1 rok lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach. Uchwały Rady Dyscypliny są podejmowane w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady Dyscypliny. W posiedzeniach Rady z głosem doradczym biorą udział wszyscy zaproszeni przez prezydium goście oraz przedstawiciel samorządu doktorantów wskazany przez przewodniczącego samorządu. Posiedzenia Rady Dyscypliny będą odbywać się w zależności od zgłoszonych spraw nie częściej niż raz w miesiącu. Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny będą podawane na stronie dziekanatu z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY:

 1. organizowanie prac Rady Dyscypliny, w tym: a) wyznaczanie terminów posiedzeń, b) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom, c) powoływanie komisji doktorskich do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora (w tym wyznaczenie ich przewodniczącego (odrębnie dla każdego postępowania), d) przeprowadzenie głosowań w celu podejmowania uchwał o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora w dyscyplinie; e) powoływanie komisji do przeprowadzenia czynności w sprawie nostryfikacji stopnia doktora nauk, w tym wyznaczenie przewodniczącego komisji procedującej takie postępowanie (odrębnie dla każdego postępowania), f) dbanie o sprawność działania Rady Dyscypliny,
 2. reprezentowanie Rady Dyscypliny,
 3. koordynowanie prac i ścisła współpraca z poszczególnymi Zespołami powołanymi spośród Członków Prezydium Rady Dyscypliny

Zespół ds. ewaluacji dyscypliny – zajmuje się stałym kontrolowaniem osiągnięć naukowych w jednostkach organizacyjnych Wydziału, w tym także monitoringiem symulowanych wyników ewaluacji nauczycieli akademickich zaliczanych do liczby N w dyscyplinie nauki farmaceutyczne oraz wypracowywaniem rozwiązań optymalizujących wartość udziałów autorskich poszczególnych pracowników w ramach dyscypliny.
Członkowie:
dr hab. prof. uczelni Monika Olszewska – przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Balcerczak
prof. dr hab. Dorota Piotrowska
dr hab. prof. uczelni Izabela Grzegorczyk-Karolak
dr Agnieszka Kicel
dr Jacek Pietrzak

Zespół ds. wsparcia projektów badawczych – wspiera nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową w ramach dyscypliny nauki farmaceutyczne w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, w tym monitoruje konkursy i rozpowszechnia informacje o nich; wspiera zespoły projektowe w interpretacji wytycznych instytucji finansujących dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej; promuje współpracę naukową w ramach dyscypliny oraz interdyscyplinarność badań; opiniuje założenia projektowe.
Członkowie:
dr hab. prof. uczelni Monika Olszewska – przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Balcerczak
prof. dr hab. Dorota Piotrowska
prof. dr hab. Jolanta Zawilska
dr hab. prof. uczelni Magdalena Markowicz-Piasecka
dr hab. prof. uczelni Joanna Sikora

Zespół ds. rozwoju i promocji dyscypliny – najważniejsze zadania to projektowanie i poprawa działań promocyjnych oraz komunikacji wydziału, w tym: – budowanie marki Wydziału Farmaceutycznego jako instytucji badawczej i dydaktycznej; – promocja kierunków prowadzonych studiów, intensyfikacja studenckiej wymiany międzynarodowej oraz współpraca ze szkołami (umowy patronackie); – popularyzacja osiągnięć naukowych pracowników Wydziału Farmaceutycznego; – rozwój współpracy międzynarodowej i mobilności naukowców; – promowanie inicjatyw młodych naukowców; – poszukiwanie możliwości finansowania projektów inwestycyjnych i dydaktycznych, modernizacja zasobów dla potrzeb dydaktyki i nauki.
Członkowie:
dr hab. prof. uczelni Magdalena Markowicz-Piasecka – przewodnicząca
dr hab. prof. uczelni Joanna Sikora
dr hab. prof. uczelni Magdalena Jasińska-Stroschein
dr Anna Erkiert-Polguj
dr Agnieszka Jeleń
dr Dagmara Szmajda-Krygier
dr Michał Klimczak

Zespół ds. międzynarodowej szkoły doktorskiej oraz postępowań dotyczących nostryfikacji stopnia doktora – zajmuje się weryfikacją dokumentów złożonych w postępowaniu nostryfikacyjnym; współpracą w zakresie merytorycznym i regulaminowym z Centrum Obsługi Doktorantów, Prorektorem i Komisją uczelnianą w zakresie Szkoły Doktorskiej i innych obszarach dotyczących realizowanych na Wydziale przewodów doktorskich.
Członkowie:
prof. dr hab. Ewa Balcerczak – przewodnicząca
prof. dr hab. Marek Mirowski
prof. dr hab. Dorota Piotrowska
prof. dr hab. Paweł Szymański
dr hab. prof. uczelni Monika Olszewska
dr hab. prof. uczelni Magdalena Markowicz-Piasecka
dr hab. prof. uczelni Izabela Grzegorczyk-Karolak

Zespół ds. współpracy z przemysłem – zajmuje się koordynacją działań związanych ze współpracą Wydziału Farmaceutycznego z przemysłem. Podstawowym celem będzie pomoc firmom farmaceutycznym we wskazywaniu jednostek, w których będzie możliwa realizacja projektów i badań.
Członkowie:
prof. dr hab. Paweł Szymański – przewodniczący
prof. dr hab. Krzysztof Walczyński
dr Kamila Czarnecka
dr Michał Kołodziejczyk

Realizacja innych zadań Rady Dyscypliny zgodnie z Ustawą 2.0 oraz obowiązującym statutem UM, w tym przygotowanie szczegółowych regulaminów dotyczących procedowania postępowań awansowych na podstawie obowiązujących przepisów (w tym regulamin wyróżniania doktoratów wszczętych po 01.10.2019 roku – dr hab. prof. uczelni Monika Olszewska)

Wszelkie sprawy wymagające rozpatrzenia przez Radę Nauk Farmaceutycznych należy składać do Dziekanatu (do mgr Aleksandry Jóźwiak aleksandra.jozwiak@umed.lodz.pl) najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.