• null

  Przewodnicząca Rady Nauk Farmaceutycznych
  dr hab. n. med. prof. uczelni Anna Kilanowicz-Sapota

Pozostali Członkowie Prezydium Rady:

 • null

  Zastępca Przewodniczącej
  dr hab. n farm. prof. uczelni Monika Olszewska

 • null

  prof. dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak

 • null

  dr hab. n. farm. prof. uczelni Magdalena Markowicz-Piasecka

 • null

  dr hab. n. med. prof. uczelni Joanna Sikora

 • null

  prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański

Pozostali Członkowie Rady:

prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Brzezińska

prof. dr hab. n. farm Elżbieta Budzisz

dr hab. n. farm prof. uczelni Iwona Głowacka

dr hab. n. farm prof. uczelni Izabela Grzegorczyk-Karolak

dr hab. n. chem. prof. uczelni Bolesław Karwowski

dr hab. n. farm. prof. uczelni Łukasz Kuźma

dr hab. n. farm. prof. uczelni Urszula Kalinowska-Lis

prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski

dr hab.n. farm. prof. uczelni Jacek Owczarek

dr hab. n. farm. prof. uczelni Bogusława Pietrzak

prof. dr hab. n. farm. Dorota Piotrowska

dr hab. n. farm prof. uczelni Magdalena Jasińska-Stroschein

prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska

mgr Karolina Boguszewska – Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

PODSTAWOWE ZADANIA RADY NAUK FARMACEUTYCZNYCH:

 1.  prowadzenie postępowań i nadawanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne; w tym powoływanie komisji doktorskich do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora (w tym przewodniczącego – odrębnie dla każdego postępowania); oraz podejmowanie uchwał o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora w dyscyplinie. W przypadku doktoratów wszczętych do 30 kwietnia 2019 postępowanie będzie procedowane zgodnie z Uchwałą Senatu UM nr 30/2017 z dnia 26 stycznia 2017 (w sprawie warunków ubiegania się o nadanie stopni naukowych lub tytułu naukowego w Uniwersytecie Medycznym), natomiast w przypadku doktoratów wszczętych od dnia 1 października 2019 roku zgodnie z Uchwałą Senatu UM nr 319/2019 z dnia 26 września 2019 r.(w sprawie Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz regulaminu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego).
 2. prowadzenie postępowań w sprawie nostryfikacji stopnia doktora, w tym powoływanie komisji do przeprowadzania czynności w tych postępowaniach.
 3. opracowywanie strategii rozwoju dyscypliny zgodnej ze strategią Uczelni w zakresie działalności naukowej, w tym wyznaczanie kierunków rozwoju naukowego i celów naukowych w ramach dyscypliny.
 4.  stałe kontrolowanie osiągnięć naukowych w jednostkach organizacyjnych Wydziału, w tym monitoring symulowanych wyników ewaluacji nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie badawczej i badawczo – dydaktycznej.
 5. ścisła współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Wydziału w sprawach kadrowych związanych z pkt. 4.
 6. opracowywanie rekomendacji w zakresie zasad oceny działalności badawczej nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie badawczej i badawczo – dydaktycznej.
 7. współpraca z Radą Naukową Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie:
  • określania standardów dotyczących oceny działalności naukowej pracowników, oceny okresowej, rekrutacji na stanowiska nauczycieli akademickich w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych lub procedur awansowych,
  • określania zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej,
  • tworzenia programu kształcenia w szkole doktorskiej,
  • kreowania polityki naukowej Uniwersytetu,
  • tworzenia wytycznych dla ogłoszeń o naborze w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych.
 8. Rady naukowe dyscyplin delegują swoich członków do komisji rekrutacyjnych, oceniających lub konkursowych, jeżeli przepisy wewnętrzne Uniwersytetu tak stanowią.

Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującym Statutem UM w Łodzi. Skład osobowy Rady Naukowej Dyscypliny ogłasza Rektor. Kadencja Rady Dyscypliny trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem 1 września roku wyboru Rektora. Pracami Rady Dyscypliny kieruje jej Przewodniczący powoływany i odwoływany spośród członków Rady Dyscypliny przez Rektora UM. Przewodniczący Rady Dyscypliny powołuje i odwołuje swojego zastępcę spośród członków Rady, który w przypadku nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego obowiązki.

W skład Rady Naukowej Dyscypliny wchodzą nauczyciele akademiccy z grupy pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, zatrudnieni na stanowisku profesora i profesora uczelni, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego, którzy zadeklarowali udział w pracach Rady Naukowej Dyscypliny i złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby pracowników w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne oraz spełniają wymagania określone w art. 20. Ust.1-4 ustawy. Nauczyciel akademicki, który w trakcie trwania kadencji Rady Naukowej Dyscypliny spełni wymagania, wchodzi w skład Rady z dniem zatwierdzenia przez Rektora.

Udział w posiedzeniach Rady Dyscypliny jest obowiązkowy. W głosowaniach Rady Dyscypliny biorą udział tylko osoby, które zostały wskazane przez Rektora. Członek Rady Naukowej Dyscypliny może zostać odwołany przez Senat, w szczególności w przypadku okoliczności uniemożliwiającej udział w pracy organu przez okres dłuższy niż 1 rok lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach. Uchwały Rady Dyscypliny są podejmowane w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady Dyscypliny. W posiedzeniach Rady z głosem doradczym biorą udział wszyscy zaproszeni przez prezydium goście oraz przedstawiciel samorządu doktorantów wskazany przez przewodniczącego samorządu. Posiedzenia Rady Dyscypliny będą odbywać się w zależności od zgłoszonych spraw nie częściej niż raz w miesiącu. Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny będą podawane na stronie dziekanatu z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY:

 1. organizowanie prac Rady Dyscypliny, w tym: a) wyznaczanie terminów posiedzeń, b) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom, c) powoływanie komisji doktorskich do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora (w tym wyznaczenie ich przewodniczącego (odrębnie dla każdego postępowania), d) przeprowadzenie głosowań w celu podejmowania uchwał o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora w dyscyplinie; e) powoływanie komisji do przeprowadzenia czynności w sprawie nostryfikacji stopnia doktora nauk, w tym wyznaczenie przewodniczącego komisji procedującej takie postępowanie (odrębnie dla każdego postępowania), f) dbanie o sprawność działania Rady Dyscypliny,
 2. reprezentowanie Rady Dyscypliny,
 3. koordynowanie prac i ścisła współpraca z poszczególnymi Zespołami powołanymi spośród Członków Prezydium Rady Dyscypliny

Zespół ds. ewaluacji dyscypliny – zajmuje się stałym kontrolowaniem osiągnięć naukowych w jednostkach organizacyjnych Wydziału, w tym także monitoringiem symulowanych wyników ewaluacji nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie badawczej i badawczo – dydaktycznej.
Członkowie:
prof. Monika Olszewska
prof. Ewa Balcerczak
prof. Dorota Piotrowska
Zespół ds. opracowywania strategii rozwoju dyscypliny – zajmuje się opracowaniem strategii rozwoju dyscypliny zgodnej ze strategią Uczelni w zakresie działalności naukowej, w tym wyznaczaniem kierunków rozwoju naukowego i celów naukowych w ramach dyscypliny oraz promowaniem Wydziału Farmaceutycznego w zakresie współpracy międzynarodowej.
Członkowie:
prof. Paweł Szymański
prof. Jolanta Zawilska
prof. Ewa Balcerczak
Zespół ds. opracowywania rekomendacji w zakresie zasad oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich – zajmuje się opracowaniem strategii w zakresie oceny działalności naukowej pracowników zatrudnionych w grupie badawczej i badawczo – dydaktycznej, ściśle współpracuje z kierownikami jednostek organizacyjnych Wydziału w sprawach kadrowych; tworzy wytyczne dla ogłoszeń o naborze w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych.
Członkowie:
prof. Jolanta Zawilska
prof. Monika Olszewska
prof. Anna Kilanowicz-Sapota
prof. Joanna Sikora
Zespół ds. postępowań dotyczących nostryfikacji stopnia doktora – zajmuje się opracowaniem zasad przeprowadzenia postępowań dotyczących nostryfikacji stopnia doktora na Wydziale Farmaceutycznym
Członkowie:
prof. Ewa Balcerczak
prof. Jolanta Zawilska
Zespół ds. określania zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz tworzenia programu kształcenia w szkole doktorskiej
Członkowie:
prof. Paweł Szymański
prof. Ewa Balcerczak
prof. Dorota Piotrowska

Realizacja innych zadań Rady Dyscypliny zgodnie z Ustawą 2.0 oraz obowiązującym statutem UM, w tym przygotowanie szczegółowych regulaminów dotyczących procedowania postępowań awansowych na podstawie obowiązujących przepisów (w tym regulamin wyróżniania doktoratów wszczętych po 01.10.2019 roku – prof. Anna Kilanowicz-Sapota, prof. Joanna Sikora

Wszelkie sprawy wymagające rozpatrzenia przez Radę Nauk Farmaceutycznych należy składać do Dziekanatu (do mgr Aleksandry Jóźwiak) najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.

Planowane na 25 marca 2020 roku posiedzenie Rady Nauk Farmaceutycznych zostaje odwołane.

W grudniu posiedzenie Rady Nauk Farmaceutycznych odbędzie się 18.12.2019 roku o godzinie 11:30 w sali 46 (Program posiedzenia).

W listopadzie posiedzenie Rady Nauk Farmaceutycznych odbyło się 18.11.2019 roku o godzinie 10:00 w sali Rady Wydziału (Program posiedzenia).