Powtarzanie roku

POWTARZANIE ROKU, UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH NIEOBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW, UZUPEŁNIANIE RÓŻNIC PROGRAMOWYCH

Student kształcący się na studiach, za które Uniwersytet nie pobiera opłat, zobowiązany jest do wnoszenia opłat za następujące usługi edukacyjne:

 1. powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;
 2. uczestniczenie w zajęciach nieobjętych programem studiów.

 

Student taki nie wnosi opłat za uzupełnianie różnic programowych oraz za realizację, w trybie awansu, zajęć dydaktycznych objętych programem następnego roku studiów.

Student kształcący się na studiach, za które Uniwersytet pobiera opłaty, zobowiązany jest do wnoszenia opłat za:

 1. studia;
 2. powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;
 3. uczestniczenie w zajęciach nieobjętych programem studiów;
 4. realizację, w trybie awansu, zajęć dydaktycznych objętych programem następnego roku studiów;
 5. uzupełnianie różnic programowych w przypadku:

– przeniesienia z innej uczelni, kierunku lub formy studiów,

– wznowienia studiów,

– urlopu od zajęć,

– powtarzania semestru lub roku studiów.

 

W przypadku realizacji, w trybie tzw. awansu, części zajęć dydaktycznych objętych programem następnego roku studiów, student odbywający studia, za które Uniwersytet pobiera opłaty, wnosi opłatę za te zajęcia w wysokości odpowiadającej wartości usług edukacyjnych, z których będzie korzystał w ramach awansu. Na następnym roku studiów opłata za kształcenie ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wniesionej opłaty za zajęcia zrealizowane w trybie awansu.

 

ZASADY WYLICZANIA POWTARZANIA ROKU

Opłaty za usługi edukacyjne:

powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;

– uczestniczenie w zajęciach nieobjętych programem studiów;

– uzupełnianie różnic programowych.

Opłata za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce pobierana jest zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na studiach niestacjonarnych. Opłata za powtarzanie pobierana jest zarówno w przypadku powtarzanie przedmiotu, jak i powtarzania semestru.

Zgodnie z §2 ust 1 pkt 1  Zarządzenia nr 82/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wyliczania opłat za  usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kwot podlegających zwrotowi – opłata za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, wyliczana jest jako iloraz opłaty rocznej za studia lub rocznego kosztu kształcenia na studiach stacjonarnych, określonych w zarządzeniu Rektora dla cyklu kształcenia na danym kierunku studiów, oraz  liczby punktów ECTS przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia powtarzane, zajęcia nieobjęte programem studiów lub zajęcia stanowiące różnice programowe, pomnożony przez liczbę punktów ECTS określoną odpowiednio dla zajęć powtarzanych, zajęć nieobjętych programem studiów lub dla zajęć, które stanowią różnice programowe.

Do wyliczania stosuje się następujący wzór:

A / B x C = D  gdzie:

A – opłata roczna za studia lub roczny koszt kształcenia na studiach stacjonarnych,

B – liczba punktów ECTS przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia powtarzane, zajęcia nieobjęte programem studiów luz zajęcia stanowiące różnice programowe;

C – liczba punktów ECTS określona dla zajęć powtarzanych, nieobjętych programem studiów lub stanowiących różnice programowe;

D – opłata za powtarzanie zajęć, uczestniczenie w zajęciach nieodbytych programem studiów lub realizację różnic programowych.

 

ZASADY WYLICZANIA RÓŻNIC PROGRAMOWYCH

Opłaty za uzupełnianie różnic programowych wylicza się zgodnie z zasadą określoną dla opłat za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.

 

ZASADY WYLICZANIA AWANSU (na studiach, za które Uniwersytet pobiera opłaty)

Opłaty za uczestniczenie w zajęciach w trybie awansu wyliczane są jako iloraz opłaty semestralnej za studia, określonej w zarządzeniu Rektora dla cyklu kształcenia na danym kierunku studiów, oraz liczby godzin zajęć przypadających na semestr studiów, z którego pochodzą zajęcia realizowane w trybie awansu, pomnożony przez liczbę godzin zajęć realizowanych w trybie awansu.

Do wyliczania stosuje się następujący wzór:

A / B x C = D  gdzie:

A – opłata roczna za studia,

B – liczba godzin zajęć przypadających na rok studiów, z którego pochodzą zajęcia realizowane w rybie awansu;

C – liczba godzin zajęć realizowanych w trybie awansu;

D – opłata za uczestniczenie w zajęciach w trybie awansu.

Roczne koszty kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 

L a ta

F a r m a c j a

A n a l i t y k a

 M e d y c z n a

K o s m e t o l o g i a

I   s t o p n i a

K o s m e t o l o g i a

II   s t o p n i a

2014/2015

20.000

16.000

10.000

9.500

2015/2016

26.594

28.298

14.385

15.462

2016/2017

28.986

30.005

15.998

16.494

2017/2018

30.095

30.010

17.950

17.870

2018/2019

28.970

29.090

17.960

18.900

2019/2020

30.210

32.980

20.785

21.070

2020/2021

34.298

35.205

19.675

31.472

2021/2022

34.233

38.989

18.395

34.940

2022/2023

27.009

27.886

14.139

22.503

2023/2024

24.177

28.342

15.323

19.352

Numery kont

Opłaty za dyplomy doktorskie dla Wydziału Farmaceutycznego:

45 1050 0099 6360 2222 2222 2222

Opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla osób spoza Uczelni:

46 1050 1461 1000 0005 0378 4118  z dopiskiem w tytule wpłaty: imię i nazwisko doktoranta, Wydział Farmaceutyczny

Wszyscy studenci zarówno stacjonarni jak i niestacjonarni posiadają swój indywidualny numer subkonta (zawierający ich numer PESEL), na który mogą uiszczać opłaty za legitymację/ dyplomy/ czesne itp. Indywidualne subkonto jest dostępne na wirtualnej uczelni lub w Dziekanacie.

Wpłaty dokonywane na indywidualne konta eliminują możliwość błędu. 

Ogólne konta studiów stacjonarnych:

Farmacja stacjonarna:
ING Bank Śląski Łódź 55 1050 0099 6355 1111 1111 1111

Kosmetologia stacjonarna:
ING Bank Śląski Łódź 79 1050 0099 6358 1111 1111 1111

Analityka stacjonarna:
ING Bank Śląski Łódź 87 1050 0099 6359 1111 1111 1111

Ogólne konto Wydziału Farmaceutycznego (np. dla wpłat absolwentów w przypadku zagubienia dyplomu):

ING Bank Śląski Łódź 86 1050 1461 1000 0022 8237 9375

Cudzoziemcy studiujący w języku polskim na kierunkach Farmacja, Analityka Medyczna lub Kosmetologia powinni uiszczać wszystkie opłaty na ogólny numer konta Wydziału Farmaceutycznego:

Płatności cudzoziemców

S T U D E N C I  –  C U D Z O Z I E M C Y

Opłaty czesnego w przypadku studentów – cudzoziemców:

Pierwsza rata płatna jest nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

 1. I stopnia Kosmetologia

– dla studentów przyjętych od roku 2023/2024 włącznie – 15.323 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2022/2023 włącznie – 14.139 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2021/2022 włącznie – 18.395 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2020/2021 włącznie – 19.675 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2019/2020 włącznie – 20.785 zł za rok– płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2016/2017 do 2018/2019 włącznie – 18.500 zł – płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr,

– osoby przyjęte przed 2016/17– równowartość 4.000* euro;

 1. II stopnia Kosmetologia

– dla studentów przyjętych od roku 2023/2024 włącznie – 19.352 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2022/2023 włącznie – 22.503 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2021/2022 włącznie – 34.940 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2020/2021 włącznie – 31.472 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2019/2020 włącznie – 18.160 zł za rok– płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr

– dla studentów przyjętych od roku 2016/2017 do 2018/2019 włącznie  – 20.600 zł – płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr.

– osoby przyjęte przed 2016/17 – równowartość 4.500* euro;

 1. Farmacja

– dla studentów przyjętych od roku 2023/2024 włącznie – 24.177 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2022/2023 włącznie – 27.009 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2021/2022 włącznie – 34.233 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2020/2021 włącznie – 34.298 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2019/2020 włącznie – 30.210 zł za rok– płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr

– dla studentów przyjętych od roku 2017/2018 do 2018/2019 włącznie – 30.000 zł;

– dla studentów przyjętych na rok 2016/2017 – 29.000 zł – płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr.

– osoby przyjęte przed 2016/17– równowartość 6.000* euro;

 1. Analityka Medyczna

– dla studentów przyjętych od roku 2023/2024 włącznie – 28.342 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2022/2023 włącznie – 27.886 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2021/2022 włącznie – 38.989 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2020/2021 włącznie – 35.205 zł za rok – płatne w dwóch ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2019/2020 włącznie – 32.980 zł za rok– płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr,

– dla studentów przyjętych od roku 2016/2017 do 2018/2019 włącznie– 30.000 zł – płatne w dwóch równych ratach po 1 za semestr,

– osoby przyjęte przed 2016/17 na Analityka Medyczna – równowartość 5.000* euro;

* w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień dokonania wpłaty lub w dniu wpłaty w zależności od podpisanej umowy.

DO ZAGRANICZNYCH PRZELEWÓW:

SWIFT: INGBPLPW IBAN: PL 86 1050 1461 1000 0022 8237 9375 lub numer swojego subkonta

– Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na warunkach określonych w Zarządzeniu Rektora.

– Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. 

Terminy i kwoty opłat

P  Ł  A  T  N  O  Ś  C  I

Wszystkie wpłaty studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dokonują na indywidualny numer konta zwany subkontem, który jest widoczny na Wirtualnej Uczelni.

Opłaty dla osób, które rozpoczęły studia  P R Z E D  rokiem akademickim 2019/2020:

Opłaty za wydanie dyplomu magistra/licencjata:

 • 60 zł za dyplom w języku polskim (komplet: dwa odpisy w języku polskim LUB jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym)
 • 40 zł za dyplom w języku obcym

Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką:

 • 17 zł

Za wydanie duplikatów dokumentów:

 • 20 zł duplikat dyplomu ukończenia studiów
 • 20 zł duplikat suplementu do dyplomu

Opłaty dla osób, które rozpoczęły studia  O D  roku akademickiego 2019/2020:

Opłaty za wydanie dyplomu magistra/licencjata:

 • bezpłatnie za dyplom i suplement (komplet: dwa odpisy w języku polskim LUB jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym)
 • 20 zł za dodatkowy dyplom w języku obcym
 • 20 zł za dodatkowy suplement w języku obcym

Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką:

 • 22 zł

Za wydanie duplikatów dokumentów:

 • 20 zł duplikat dyplomu ukończenia studiów
 • 20 zł duplikat suplementu do dyplomu
 • 33 zł duplikat legitymacji

F A R M A C J A

niestacjonarne, jednolite studia magisterskie – brak naboru

osoby przyjęte na studia od roku akademickiego 2019/20 za rok studiów płacą  24.000 zł.

I rata 12.000 zł winna być wniesiona do 30.09.2020 r.                  II rata 12.000 zł do 15.02.2021 r.

– osoby przyjęte na studia od roku akademickiego 2013/2014 do 2018/219 włącznie za rok studiów płacą 20.000 zł.

I rata 10.000 zł winna być wniesiona do 30.09.2020 r.                   II rata 10.000 zł do 15.02.2021 r.

 

Rektor na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na:

 1. zwolnienie w całości,
 2. zwolnienie w części,
 3. rozłożenie opłaty na raty,
 4. odroczenie terminu płatności

Zgoda może zostać wyrażona w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek:

– udokumentowanego zdarzenia losowego, istotnie pogarszającego sytuację materialną studenta w minionym lub bieżącym roku akademickim, w tym poważnej lub długoletniej choroby studenta lub członka jego rodziny, uniemożliwiającej studentowi poniesienie kosztów nauki w danym semestrze;

– osiągnięcia wybitnych wyników w nauce, tj. uzyskania średniej z poprzedniego roku studiów minimum 4,75;

– uczestniczenia w międzynarodowych programach stypendialnych;

– wyjazdu w ramach programu wymiany studentów.

Na wniosek studenta przenoszącego się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub z innego kierunku bądź formy studiów, na studia, za które Uniwersytet pobiera opłaty, Rektor  może wyrazić zgodę na pomniejszenie opłat za kształcenie, w wysokości równej kosztom zajęć zaliczonych przez studenta odpowiednio w innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub  na innym kierunku bądź formie studiów, przeniesionych i uznanych w miejsce zajęć przewidzianych w programie studiów dla kierunku lub formy studiów, na które student się przenosi. Do wyliczania kwoty zwolnienia stosuje się zasady wyliczania opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.

Warunkiem uzyskania zgody na zmniejszenie, odroczenie lub rozłożenie opłaty na raty jest terminowe wywiązywanie się przez studenta z płatności wobec Uniwersytetu.

Możliwość złożenia wniosku o zmniejszenie, odroczenie lub rozłożenie opłaty na raty przysługuje studentowi, który zaliczył pierwszy rok studiów.

Zwolnienie w części z opłat nie może przekroczyć wysokości 20% tych opłat.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, student może otrzymać zgodę na zwolnienie z opłat na innych zasadach niż wyżej wymienione.

W przypadku realizacji, w trybie tzw. awansu, części zajęć dydaktycznych objętych programem następnego roku studiów, student odbywający studia, za które Uniwersytet pobiera opłaty, wnosi opłatę za te zajęcia w wysokości odpowiadającej wartości usług edukacyjnych, z których będzie korzystał w ramach awansu. Na następnym roku studiów opłata za kształcenie ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wniesionej opłaty za zajęcia zrealizowane w trybie awansu.

Terminy składania wniosków o ulgę w opłacie za świadczone usługi edukacyjne są następujące:

 1. za semestr zimowy

– student drugiego roku studiów – do 10 października;

– student pozostałych lat studiów – do 20 września;

 1. semestr letni

student drugiego roku i pozostałych lat –  do 31 stycznia.

 1. W terminie 14 dnia od dnia dręczenia pisma informującego o wysokości opłat za:

– powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce;

– uczestniczenie w zajęciach nieobjętych programem studiów;

– realizację, w trybie awansu, zajęć dydaktycznych objętych programem następnego roku       studiów;
– uzupełnianie różnic programowych.

Wnioski składane po upływie terminów będą rozpatrywane negatywnie.

Zwrot wniesionych opłat przysługuje studentowi w przypadku:

 • Otrzymania urlopu od zajęć;
 • Rozwiązania umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne z powodu:

– skreślenia z listy studentów, w tym w następstwie rezygnacji ze studiów;

– nadania statusu „inny” określonego w procedurze obsługi studiów;

– przeniesienia na inną uczelnię.

 • Zawieszenia w prawach studenta, obejmującego utratę prawa do udziału w zajęciach dydaktycznych i uczestnictwa w sesji egzaminacyjnej.

Studentowi przebywającemu na urlopie od zajęć przysługuje, na jego pisemny wniosek, zwrot wniesionych opłat – w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć, oferowanych przez Uniwersytet w okresie urlopu od zajęć. W przypadku braku takiego wniosku Uniwersytet zalicza wniesione opłaty na poczet przyszłych opłat.

W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu kształcenia lub w przypadku skreślenia z listy studentów, studentowi przysługuje zwrot wniesionych opłat – w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć, oferowanych przez Uniwersytet, odpowiednio po dniu złożenia przez studenta pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów lub po dniu wydania ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy studentów lub po dniu zaistnienia przyczyny rozwiązania umowy.

Uniwersytet dokonuje zwrotu wniesionych opłat za kształcenie w całości, w przypadku rezygnacji ze studiów przed ich rozpoczęciem.

W przypadku uchybienia terminom do wniesienia opłat, uniwersytet obciąża studenta ustawowymi odsetkami za opóźnienie.