INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH WYSTĄPIENIA BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA, AWARII LUB WYPADKU NA TERENIE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

1.      W przypadku wystąpienia wypadku lub awarii na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi należy:

 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia (jeżeli to konieczne),
 • udzielić osobie poszkodowanej pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • poinformować inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o zauważonym zagrożeniu,
 • powiadomić o zdarzeniu przełożonego oraz administratora budynku,
 • w razie potrzeby powiadomić odpowiednie służby ratunkowe;
 • poinformować pracownika znajdującego się w portierni o występującym zagrożeniu oraz o ewentualnym powiadomieniu służb ratunkowych,
 • niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu:

2.      W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia należy:

 • powiadomić odpowiednie służby ratunkowe;
 • udzielić osobie poszkodowanej pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • poinformować inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o zauważonym zagrożeniu i konieczności ewakuacji, jeżeli ją ogłoszono,
 • stosować się do poleceń wydawanych przez osoby zarządzające ewakuacją,
 • niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu:
  • służby ratunkowe (telefony alarmowe poniżej),

3.      Dokumentacja związana ze zgłoszeniem zdarzeń wypadkowych oraz awarii przechowywana jest w jednostce, której zdarzenie dotyczy (w przypadku wypadków pracowników i studentów – Inspektorat BHP, awarie: Biuro ds. Nieruchomości).

Telefony alarmowe:

 • Centrum powiadamiania ratunkowego: 112
 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Pogotowie energetyczne: tel.  991
 • Pogotowie gazowe: tel.  992
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne: tel. 994