Podstawa prawna: Regulamin postępowania nostryfikacyjnego dyplomu studiów magisterskich lub równoznacznych na kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi powstał na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1881), Uchwały nr 307/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Ustawy o zawodzie farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 97).

Informacje ogólne: Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (Podstawa prawna: art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85).

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881)
Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową co najmniej B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek (wykaz uczelni i nadanych im kategorii dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Procedura wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego:

Zasady dotyczące procedury nostryfikacyjnej

 1. Przyjmowanie dokumentów w celu przeprowadzenia procedury nostryfikacyjnej na Wydziale Farmaceutycznym UM w Łodzi odbywa się 2 razy w ciągu roku akademickiego tj. w lutym i listopadzie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Osoba wyznaczona do kontaktu: mgr Agnieszka Dąbek; telefon +48 42 677 91 01;

e-mail: agnieszka.dabek@umed.lodz.pl

 1. Kandydat zobowiązany jest do osobistego złożenia w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Łódź, ul. Muszyńskiego 1) następujących dokumentów zawierających:
 1. Wniosek o przeprowadzenie procedury nostryfikacyjnej wypełniony drukowanymi literami.  Wzór do pobrania (załącznik nr 1);
 2. Oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia. Wzór do pobrania (załącznik nr 2);
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania nostryfikacyjnego. Wzór do pobrania (załącznik nr 3);
 4. Zaświadczenie, że uczelnia, która wydała dyplom była w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego ta uczelnia działa;
 5. Kopia dyplomu opatrzona apostille (oryginał dyplomu do wglądu);
 6. Kopia tłumaczenia dyplomu na język polski, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał tłumaczenia do wglądu);
 7. Kopia suplementu (oryginał suplementu do wglądu);
 8. Kopia tłumaczenia suplementu na język polski, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał tłumaczenia suplementu do wglądu);
 9. Kopia tłumaczenia na język polski strony tytułowej pracy magisterskiej lub równoważnej, poświadczona przez uczelnię macierzystą (oryginał pracy do wglądu Komisji Nostryfikacyjnej);
 10. Kopia świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację została przyjęta na studia wraz z tłumaczeniem (oryginał dokumentu oraz oryginał tłumaczenia do wglądu);
 11. Własnoręcznie podpisany życiorys sporządzony w języku polskim, zawierający informacje dotyczące ścieżki edukacyjnej/zawodowej Kandydata;
 12. Dowód osobisty lub paszport do wglądu na miejscu celem potwierdzenia tożsamości;
 13. W przypadku zmiany nazwiska Kandydata – do wglądu dokument zmieniający (np. akt małżeństwa) oraz tłumaczenie;
 14. Osoby składające dokumenty do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego zobowiązane są do śledzenia na bieżąco informacji o terminie ich składania
 15. W ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów wymienionych w ust. 2 Kandydat zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne. Opłata za postępowanie nostryfikacyjne, w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora, obejmuje również egzamin mający na celu porównanie efektów uczenia się. Opłata wynosi 3.605 zł.
 16. Wpłaty należy dokonać na poniższy numer konta: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 90-419 Łódź
  Tytuł: Wydział Farmaceutyczny UM, nostryfikacja dyplomu farmaceuty (imię i nazwisko)
  PL 46 1050 1461 1000 0005 0378 4118 ING Bank Śląski;          Kod SWIFT: INGBPLPW.
 17. Opłata za postępowania nostryfikacyjnego nie uwzględnia praktyk zawodowych, a w przypadku konieczności ich odbycia w celu wyrównania różnic programowych, koszty praktyk ponosi Kandydat.
 18. Osoba do kontaktu w sprawie płatności: Pani mgr Marta Kaźmierczak; telefon:  +48426779116; e-mail: marta.anna.kazmierczak@umed.lodz.pl.
 19. Procedura nostryfikacyjna dyplomu Kandydata, który nie uiścił opłaty w terminie, o którym mowa w ust. 4, nie zostanie wszczęta, a dokumenty zostaną zwrócone.

Porównanie efektów uczenia się i różnic programowych (w tym praktyk zawodowych)

 1. W trakcie oceny merytorycznej wniosku Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów dokonuje porównania różnic programowych i efektów uczenia się, formy zaliczenia przedmiotów oraz liczby godzin kontaktowych z nauczycielem akademickim).
 2. W przypadku stwierdzenia różnic programowych i/lub w efektach uczenia się, Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów zarządza, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia i w odniesieniu do uniwersalnej charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz uchwałą Senatu nr 307/2019 z dnia 27 czerwca 2019, przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego efekty uczenia się na kierunku Farmacja i/lub uzupełnienia praktyk zawodowych wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia. Zgodnie z Ustawą o zawodzie farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020 r., uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, wymaga odbycia co najmniej sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece (w przypadku konieczności uzupełnienia praktyk zawodowych, ich koszt ponosi Kandydat).
 3. O terminie egzaminu kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową oraz listem poleconym przesłanym na adres wskazany we wniosku.

Egzamin sprawdzający efekty uczenia się

 1. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie Kandydaci, których nazwiska znajdują się w protokole Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów
 2. Termin oraz miejsce przeprowadzania egzaminu zostaną podane każdemu z Kandydatów drogą e-mailową oraz listem poleconym przesłanym na adres wskazany we wniosku.
 3. Osoby, które nie dokonały opłaty nostryfikacyjnej w wyznaczonym terminie (Procedura wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego, ust. 4), nie będą dopuszczone do egzaminu.
 4. Osoby przystępujące do egzaminu będą zapraszane na salę egzaminacyjną po zweryfikowaniu tożsamości, na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
 5. Egzamin ma formę testu składającego się ze 120 pytań w języku polskim, trwającego 180 minut. Każdemu pytaniu przyporządkowane są 4 warianty odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.
 6. Warunkiem uznania równoważności efektów uczenia się uzyskanych przez Kandydata na uczelni macierzystej z obowiązującymi na Wydziale Farmaceutycznym UM w Łodzi, jest uzyskanie przez Kandydata minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.
 7. W czasie egzaminu zabronione jest używanie wszelkich pomocy (słowników, podręczników itp.), osobistych notatek, druków przyniesionych przez Kandydata na egzamin oraz sprzętu do komunikowania się, rejestrowania i przechowywania informacji (np. elektronicznych kalendarzy, telefonów komórkowych, tabletów, laptopów itp.). Używanie tego rodzaju sprzętów jest zabronione nawet jeśli nie zawierają one istotnych informacji.
 8. Kandydat, który podczas egzaminu komunikuje się z innym Kandydatem lub korzysta z jakichkolwiek materiałów pomocniczych, zostanie usunięty z sali z negatywnym wynikiem egzaminu.
 9. Osoby nadzorujące przebieg egzaminu, mogą podczas jego trwania odpowiadać tylko na pytania dotyczące organizacji egzaminu, natomiast nie mogą udzielać odpowiedzi lub komentarzy dotyczących jego zawartości merytorycznej.
 10. Niezgłoszenie się Kandydata na egzamin jest równoznaczne z nieosiągnięciem progu zdawalności i odmową uznania równoważności dyplomu.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku:
 2. a) niestwierdzenia różnic w programie studiów, efektach kształcenia i czasie trwania studiów (z uwzględnieniem wymaganych praktyk zawodowych) Komisja Nostryfikacyjna przygotowuje protokół z posiedzenia oraz opinię w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu.
 3. b) stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów (z uwzględnieniem wymaganych praktyk zawodowych), a następnie zdania egzaminu porównującego efekty uczenia się i/lub uzupełnienia brakujących praktyk zawodowych Komisja Nostryfikacyjna przygotowuje protokół z posiedzenia oraz opinię w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu.
 4. c) stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów (z uwzględnieniem wymaganych praktyk zawodowych), a następnie niezdania egzaminu porównującego efekty uczenia się i/lub nieuzupełnienia brakujących praktyk zawodowych Komisja Nostryfikacyjna przygotowuje protokół oraz propozycję uchwały w sprawie odmowy uznania dyplomu ukończenia studiów za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu.
 5. Zaświadczenie o uznaniu bądź odmowie uznania dyplomu za równoważny z dyplomem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wydaje Przewodniczący Wydziałowej Rady ds. Kształcenia, w terminie 90 dni od złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Do terminu tego nie wlicza się okresu wyznaczonego na przedłożenie tłumaczenia dokumentów oraz na ewentualne złożenie wymaganych egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

Strona Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) –  https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow