Profesjonalizm, Doświadczenie, Pasja.

Misją Wydziału Farmaceutycznego jest kształcenie magistrów farmacji, analityki medycznej oraz kosmetologii, którzy sprostają rosnącej konkurencji na rynku europejskim. Jesteśmy wydziałem z ponad 60-letnią tradycją. Stale udoskonalamy metody nauczania tak, aby poziom wiedzy naszych studentów spełniał oczekiwania przyszłych pracodawców.

Kształcenie na wydziale od wielu lat cieszy się bardzo dużym powodzeniem, na co dowodem jest coraz większe zainteresowanie poszczególnymi kierunkami. Wydział Farmaceutyczny został powołany w 1945 r. rozporządzeniem Ministra Oświaty, jako jednostka Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1950, wraz z Wydziałem Lekarskim został włączony do nowo utworzonej uczelni – Akademii Medycznej. W 2002 roku stał się jednostką organizacyjną nowopowstałego Uniwersytetu Medycznego. W roku 1977 przy Wydziale Farmaceutycznym powołano Oddział Analityki Medycznej, przemianowany w 1998 r. na Oddział Medycyny Laboratoryjnej.

W roku 1996 przy Wydziale Farmaceutycznym utworzono też Wyższe Zawodowe Studium Kosmetyczne (obecnie Oddział Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego). Wydział Farmaceutyczny jest jednostką organizacyjna należącą do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Administracyjnie podzielony jest na 11 katedr, w skład których wchodzą 23 zakłady.

Kształcenie na Wydziale Farmaceutycznym

Wydział kształci magistrów farmacji na jednolitych studiach magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) oraz magistrów analityki medycznej (jednolite studia magisterskie, stacjonarne), a także magistrów kosmetologii (studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) i licencjatów kosmetologii (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne). Proces nauczania na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oparty jest na wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczającej. Podstawą zespołu nauczającego jest 21 samodzielnych pracowników nauki, w tym 14 z tytułem profesora (profesorów nauk farmaceutycznych – 12).

Kadrę tę uzupełnia znacząca liczba doświadczonych nauczycieli akademickich ze stopniem doktora. Wielu nauczycieli akademickich posiada I lub II stopień specjalizacji farmaceutycznej. Wydział dysponuje obszerną bazą lokalową, przystosowaną do prowadzenia zajęć laboratoryjnych oraz własnymi salami wykładowymi i seminaryjnymi. Studenci korzystać mogą z wydziałowej Pracowni Informatycznej na 12 stanowisk, sal komputerowych i zaplecza socjalnego (miejsce do pracy własnej i bufet na terenie Wydziału). Program kształcenia realizowany jest przy współudziale jednostek ogólnouczelnianych oraz zakładów należących do innych wydziałów UM. Wszystkie przewidziane programem kształcenia przedmioty realizowane są przy użyciu podstawowych metod dydaktycznych: wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Ćwiczenia prowadzone są w laboratoriach przystosowanych do specyfiki zajęć, w których studenci wykonują zadania samodzielnie z pełnym dostępem do materiałów i urządzeń. Dla zwiększenia atrakcyjności zajęć i poprawy efektywności nauczania wprowadzane są również mniej popularne formy, jak: zajęcia w terenie (wycieczki botaniczne), samodzielne opracowania zadań badawczych (zajęcia z wykorzystaniem zasobów bibliotecznych), zwiedzanie zakładów przemysłowych, ćwiczenia w zakładach produkcyjnych, ćwiczenia w aptece otwartej i szpitalnej, zajęcia na bazie własnego ogrodu botanicznego oraz wykłady monograficzne i udział studentów w organizowanych konferencjach naukowych.

Uczelnia oferuje także możliwość nauki w trybie Indywidualnego Toku Nauczania (dla studentów szczególnie uzdolnionych) i Indywidualnej Organizacji Studiów. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu danego kierunku studiów. Zainteresowania badawcze studentów mogą być realizowane w licznych Kołach Naukowych działających przy zakładach naukowych w ramach Studenckich Towarzystw Naukowych. Wydział Farmaceutyczny uczestniczy w programie ERASMUS oferując studentom naukę na uniwersytetach francuskich, brytyjskim i fińskim.