Misja Wydziału

Misją Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest kształcenie studentów: na poziomie jednolitych studiów magisterskich na kierunkach farmacja i analityka medyczna; na poziomie studiów I i II stopnia na kierunku kosmetologia; oraz na poziomie studiów III stopnia (doktoranckich) na kierunku farmacja. Misją Wydziału jest stałe podnoszenie jakości kształcenia poprzez działania w kierunku: podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich, uzyskania wysokiego poziomu badań naukowych, dopasowania do wymagań branżowych i rynku pracy oraz poprzez działanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

 

Strategia rozwoju Wydziału

Strategia Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stanowi podstawę działania jednostki planowaną na lata 2021-2025, w celu realizacji misji Wydziału.

Jednostka w latach 2011-2020 działała w oparciu o Strategię Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2011-2020 przyjętą uchwałą Senatu nr 258/10 z dnia 27 maja 2010 roku, zaś na lata 2021-2025 działa w oparciu o Strategię Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyjętą uchwałą Senatu nr 16/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku oraz Strategię Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyjętą uchwałą Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 13/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. Wszystkie działania podejmowane przez jednostkę wspierają cele strategiczne określone w przedmiotowym dokumencie oraz służą ich efektywnej realizacji, zwłaszcza w obszarach: Kształcenie; Nauka i działalność B+R; Zarządzanie i rozwój organizacyjny; Współpraca na rzecz budowania systemu ochrony zdrowia.

W związku z realizacją strategii rozwoju przyjętej na poziomie całej Uczelni jednostka podejmuje wyłącznie działania zbieżne z misją Uczelni, mające na celu zapewnienie możliwie najlepszych warunków dla studentów w procesie ich edukacji, tworzenie unikalnej jakości prowadzonych badań naukowych oraz wspieranie rozwoju pracowników.