Misja wydziału

Misją Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest kształcenie studentów: na poziomie jednolitych studiów magisterskich na kierunkach farmacjaanalityka medyczna; na poziomie studiów I i II stopnia na kierunku kosmetologia; oraz na poziomie studiów III stopnia (doktoranckich) na kierunku farmacja. Misją Wydziału jest stałe podnoszenie jakości kształcenia poprzez działania w kierunku: podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich, uzyskania wysokiego poziomu badań naukowych, dopasowania do wymagań branżowych i rynku pracy oraz poprzez działanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Strategia rozwoju wydziału

Strategia Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stanowi podstawę działania jednostki planowaną na lata 2012-2018, w celu realizacji misji Wydziału.

Jednostka działa w oparciu o Strategię Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2011-2020, przyjętą uchwałą Senatu nr 258/10 z dnia 27 maja 2010 roku. Wszystkie działania podejmowane przez jednostkę wspierają cele strategiczne określone w przedmiotowym dokumencie oraz służą ich efektywnej realizacji, zwłaszcza w obszarach: Kształcenie; Nauka i działalność B+R; Administracja i zarządzanie; Określenie i spełnienie potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy.

W związku z realizacją strategii rozwoju przyjętej na poziomie całej Uczelni jednostka podejmuje wyłącznie działania zbieżne z misją Uczelni, mające na celu dążenie do efektywnego funkcjonowania i osiągnięcia najwyższego poziomu kształcenia […], rozwijania badań naukowych, zasobów informacyjnych i naukowych […].

Lepsze kształcenie

Wszelkie działania Wydziału w zakresie kształcenia na kierunkach farmacja, analityka medyczna i kosmetologia oparte są na zasadach nieustannego dążenia do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, zgodnej z zasadami Krajowych Ram Kwalifikacji.

Strategia realizacji tego założenia oparta jest na stałym badaniu i doskonaleniu wszystkich obszarów kształcenia.

 • Programy kształcenia dla wszystkich realizowanych kierunków studiów dopasowane są do standardowych lub wzorcowych efektów kształcenia i zatwierdzonych przez Senat Uczelni (uchwały 492/2012 z 28 czerwca 2012 r. 477/2012 z 31 maja 2012 r. i 478/2012 z 31 maja 2012 r.) Wszystkie programy kształcenia oraz wprowadzane zmiany poddawane są konsultacji rad programowych i zatwierdzane przez Radę Wydziału.
 • Wydziałowy Zespół do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia złożony z przedstawicieli wszystkich interesariuszy wewnętrznych na Wydziale działa na podstawie Regulaminu i w porozumieniu z Dziekanem. Systematyczne badanie wszystkich obszarów kształcenia stanowi źródło dalszych działań projakościowych.
 • Wydział pragnie poszerzać, w oparciu o wcześniejsze doświadczenie, zakres kształcenia metodą e-learning na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Celem tego działania jest umożliwienie szerszej grupie odbiorców uczestniczenia w najnowszych szkoleniach prowadzonych przez Wydział bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Próby wprowadzenie do oferty edukacyjnej zajęć na odległość w zakresie przedmiotów kierunkowych.
 • Wydział podejmie działanie w celu poszerzenia oferty studiów podyplomowych dla absolwentów wszystkich realizowanych kierunków kształcenia.
 • Istotnym elementem kształcenia studentów są prace dyplomowe. Zakładamy, że najlepszy efekt zapewnia wykonanie pracy magisterskiej eksperymentalnej. Z tego powodu Dziekan Wydziału wspiera finansowanie tematów prac magisterskich kierunku farmacja i analityka medyczna, opartych na doświadczeniu.
 • Elementem strategii jest podjęcie działań mających na celu wykonywanie prac magisterskich o tematyce sugerowanej przez interesariuszy zewnętrznych

Wydział Farmaceutyczny podejmie działanie w celu prowadzenia studiów III stopnia w zakresie nauk farmaceutycznych.

 • Dla osiągnięcia poprawy jakości kształcenia zwiększony zostanie nacisk na właściwy dobór i dokształcanie kadry dydaktycznej, a także wspieranie rozwoju kół naukowych skutkujących uzyskaniem potencjalnych młodych pracowników nauki.
 • Dla zwiększenia aktywności naukowej studentów planujemy stworzenie wydziałowego czasopisma elektronicznego jako platformy edukacyjno-dydaktycznej pozwalającej na publikowanie prac miedzy innymi przez studentów wszystkich stopni studiów.
 • W celu poprawy wizerunku Wydziału podjęta zostanie akcja „Wydział przychylny studentowi” poprzez: poprawienie dostępności nauczycieli akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów za pomocą poczty elektronicznej, zwiększenie ilości dostępnych materiałów dydaktycznych i zwiększenia informatycznego dostępu studenta do zasobów bibliotecznych.

Nauka i działalności B+R

Wzrost jakości i ilości badań naukowych jest istotnym elementem strategii rozwoju Wydziału Farmaceutycznego. Prace badawczo-rozwojowe wspierane są polityką Wydziału w wielu zakresach.

 • Prace doktorskie wykonywane na Wydziale, przez uczestników studiów doktoranckich są finansowane, w ramach wspierania rozwoju młodych naukowców w systemie uczelnianym i dofinansowane przez Dziekana z funduszy rezerwowych, co pozwala na realizację większej liczby doktoratów. System ten obejmuje również wsparcie młodych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału. Finansowanie prac z funduszów uczelnianych i wydziałowych odbywa się na podstawie konkursu.
 • W zakresie spójności koncepcji kształcenia i działalności naukowo-badawczej z celami strategii zatrudnianie absolwentów kierunku farmacja jest priorytetem władz Wydziału. Polityka rozwojowa kadry oparta jest z koniecznością zaspokojenia podstawowych celów Uczelni związanych z działalnością dydaktyczną-naukową ze szczególnym uwzględnieniem jej odnawialności i kształceniem nowej kadry, co jest niezbędne przy ubieganiu się samodzielnych pracowników nauki o tytuł profesora.
 • Polityka zatrudniania absolwentów studiów doktoranckich pozwala na dobór kadry naukowo-dydaktycznej o najwyższych kwalifikacjach.
 • Nauczyciele akademiccy mają obowiązek zdobywania kolejnych stopni i tytułów naukowych.
 • Elementem strategii jest rozwój infrastruktury naukowej – dostęp do elektronicznych baz danych, czasopism naukowych w wersji elektronicznej.
 • Pozyskiwanie środków finansowych z programów wspierania działalności naukowej – zwiększenie liczby aplikacji o granty z NCN.
 • Wydział położy szczególny nacisk na wykorzystanie dostępności Internetu, zarówno w procesie kształcenia, jak i zarządzania nauką.
 • Podejmiemy akcję „Pomysł naukowy jako produkt” – ochrona praw własności intelektualnych.

Określenie i spełnienie potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy

 • Nawiązanie współpracy z pracodawcami Regionu Łódzkiego w ramach Partnerstwa dla rozwoju łódzkiej farmacji.
 • Poszerzanie organizacji kształcenia (szczególnie zawodowe – przedmioty kierunkowe i praktyczna nauka zawodu) w porozumieniu z pracodawcami. Niektóre zajęcia obowiązkowe prowadzone bezpośrednio w jednostkach zewnętrznych, związanych z wykonywaniem zawodu i pod opieką praktyków poza uczelnią.
 • Podtrzymanie tradycyjnej współpracy Wydziału z przedstawicielami pracodawców – Okręgowa Izba Aptekarska, Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej, Diagnostów Laboratoryjnych.
 • Podjęte zostaną próby przygotowywania wspólnych z przemysłem projektów badawczo-rozwojowych skutkujących wspólnymi patentami

Administracja i zarządzanie

 • Dążenie do sprawnego systemu administrowania na terenie Wydziału poprzez zatrudnienie Administratora alokowanego przy Wydziale z szerokimi kompetencjami.
 • Dążenie do finansowej niezależności Wydziału.

Postęp i realizacja Strategii Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podlega weryfikacji przez Radę Wydziału raz na dwa lata. Ewentualne zmiany Strategii Rozwoju Uczelni zostaną uwzględnione w modyfikacji polityki rozwojowej Wydziału.